IP của bạn Tình trạng của bạn

Hàng thủ vững chắc cho Quyền riêng tư số

Ghi bàn đẹp mắt: Giảm Giảm giá
+ 4 tháng miễn phí

undefinedĐảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

Được hỗ trợ trên:

{"platforms":[{"id":17,"name":"Windows","code":"windows","group":"desktop","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-windows.svg","download_links":{"default":"/vi/download/windows-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"28.595\" height=\"28.261\" viewBox=\"0 0 28.595 28.261\">\r\n \u003cg>\r\n \u003cpath d=\"M0,260.137l11.72,1.6V250.677H0Z\" transform=\"translate(0 -235.765)\" />\r\n \u003cpath d=\"M0,49.736H11.72V38.544L0,40.14Z\" transform=\"translate(0 -36.251)\" />\r\n \u003cpath d=\"M216.129,261.9l15.586,2.123V250.674H216.129Z\" transform=\"translate(-203.12 -235.763)\" />\r\n \u003cpath d=\"M216.132,2.123V13.485h15.586V0Z\" transform=\"translate(-203.123)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":18,"name":"Amazon Fire TV","code":"amazon-fire-tv","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-amazonfiretv.svg","download_links":{"default":"/vi/download/amazon-firestick-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"53.768\" height=\"18.406\" viewBox=\"0 0 53.768 18.406\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0)\">\r\n \u003cpath d=\"M11.346-.511a4.381,4.381,0,0,0-.628.043,3.412,3.412,0,0,0-1.107.343,3.025,3.025,0,0,0-.781.538A3.678,3.678,0,0,0,7.769,2.527l-.045.23L7.69,4.369,7.661,4.8l.029.432v.23h-.5L6,5.492V7.1c0,.265.075.259.32.259H7.69v9.672c0,.123-.036.507.067.575a.474.474,0,0,0,.224.029H9.729c.251,0,.291-.039.291-.288V7.363h2.243c.326,0,.3-.056.446-.489l.456-1.385h-.408l-.349-.025H10.02v-1.9l.027-.345a2.029,2.029,0,0,1,.367-1.18,1.608,1.608,0,0,1,1.47-.518,3.009,3.009,0,0,1,.437.042l.5.123a.577.577,0,0,0,.258.05c.113-.037.139-.285.162-.387L13.5.31c.026-.11.11-.3.027-.392a.98.98,0,0,0-.308-.155,5.868,5.868,0,0,0-.99-.228C11.923-.493,11.627-.512,11.346-.511Zm4.971.619c-.061,0-.121,0-.181.009a1.442,1.442,0,0,0-1.05.625,1.506,1.506,0,0,0-.232.892,1.406,1.406,0,0,0,1.252,1.414,1.108,1.108,0,0,0,.349.017,1.461,1.461,0,0,0,.728-.235,1.648,1.648,0,0,0,.529-.563A1.56,1.56,0,0,0,17.471.545,1.6,1.6,0,0,0,16.318.108Zm8.955,5.067a4.016,4.016,0,0,0-2.582.936l-.9.791a8.054,8.054,0,0,0-.151-1.036,1.017,1.017,0,0,0-.1-.353c-.063-.06-.193-.05-.274-.05H20.1a1.33,1.33,0,0,0-.453.034c-.084.058-.07.193-.071.283V6.96l.019.259-.018.317v.806l.023.23-.022.2V9.2l.025.432v7.4c0,.106-.025.517.049.575a.43.43,0,0,0,.216.029H21.9a8.489,8.489,0,0,0,.029-1.123V9.061a.513.513,0,0,1,.03-.23,4.535,4.535,0,0,1,.583-.553,4.08,4.08,0,0,1,1.688-.934l.291-.055h.286a2.171,2.171,0,0,1,.791.183c.084.033.242.121.321.046a2.761,2.761,0,0,0,.205-.472l.217-.518.192-.489c.04-.094.18-.4.14-.484s-.223-.159-.317-.195a3.411,3.411,0,0,0-.99-.185Zm5.69,0-.641.1a4.743,4.743,0,0,0-2.272,1.168,6.805,6.805,0,0,0-1.864,4.862c0,2.143.62,4.407,2.534,5.651a4.8,4.8,0,0,0,1.369.639,5.332,5.332,0,0,0,.845.207l.233.017a2.513,2.513,0,0,0,.379.05h.32l.233.025.5-.026a8.071,8.071,0,0,0,2.942-.717L36,16.912c.056-.032.143-.079.168-.141.032-.079-.082-.288-.118-.369l-.4-.864c-.037-.076-.114-.277-.184-.313-.09-.046-.332.106-.426.149a6.923,6.923,0,0,1-1.107.415,4.77,4.77,0,0,1-3.35-.2,3.6,3.6,0,0,1-1.839-2.353A4.262,4.262,0,0,1,28.6,12.4c0-.08-.041-.209.019-.271s.172-.046.244-.046h7.369c.252,0,.262-.01.262-.259v-.633l-.029-.547a6.626,6.626,0,0,0-.185-1.267,5.329,5.329,0,0,0-2.2-3.489,4.926,4.926,0,0,0-2.447-.711h-.67ZM17.2,5.463c-.076,0-.147,0-.188,0H15.322c-.048.021-.077.021-.109.067a.561.561,0,0,0-.038.273v.461l.029.374-.029.432V8.082l.029.6v.691l-.029.547.029.432v1.209l-.02.317.02.288v4.865c0,.106-.028.517.047.575a.431.431,0,0,0,.216.029h1.777c.074,0,.189.009.245-.046s.046-.169.047-.242V5.751a.441.441,0,0,0-.03-.218C17.466,5.478,17.325,5.464,17.2,5.463ZM30.962,7.052h.612a2.386,2.386,0,0,1,2.1,1.491,4.144,4.144,0,0,1,.358,1.267c.015.1.086.447,0,.513a.478.478,0,0,1-.245.033H28.748c-.246-.007-.163-.174-.146-.373a3.844,3.844,0,0,1,.235-1.065A2.729,2.729,0,0,1,30.962,7.052Z\" transform=\"translate(-6 0.511)\" />\r\n \u003c/g>\r\n \u003cpath d=\"M1118.425,207.8a.8.8,0,0,0-.393.051c-.056.055-.046.169-.047.242v1.554h3.583v10.277h2.243V209.648h3.291l.524-1.727c.144.093.29.573.361.748l.781,1.9,2.942,7.168.676,1.641c.047.116.16.46.257.518a.491.491,0,0,0,.227.029h1.34a.286.286,0,0,0,.192-.046,3.334,3.334,0,0,0,.282-.616l.912-2.217,2.5-6.1.816-1.986a11.365,11.365,0,0,1,.448-1.151h-2.417l-.552,1.468-1.3,3.339-1.078,2.792-.35.979-.158.4c-.815-2.323-1.717-4.62-2.627-6.909l-.607-1.554c-.042-.111-.145-.433-.238-.489a.491.491,0,0,0-.227-.029h-11.156C1118.61,207.806,1118.522,207.8,1118.425,207.8Z\" transform=\"translate(-1085.597 -201.804)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":19,"name":"Android","code":"android","group":"mobile","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-android.svg","download_links":{"default":"/vi/download/android-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"30.314\" height=\"35.406\" viewBox=\"0 0 30.314 35.406\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0)\">\r\n \u003cpath d=\"M38.757,153.884a2.152,2.152,0,0,0-1.572.638,2.078,2.078,0,0,0-.646,1.532v9.15a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.151,2.151,0,0,0,1.572.638,2.174,2.174,0,0,0,2.2-2.191v-9.15a2.077,2.077,0,0,0-.646-1.532A2.127,2.127,0,0,0,38.757,153.884Z\" transform=\"translate(-36.539 -142.415)\" />\r\n \u003cpath d=\"M106.494,173.479a2.245,2.245,0,0,0,.689,1.66,2.3,2.3,0,0,0,1.679.68h1.593l.022,4.83a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.126,2.126,0,0,0,1.55.638,2.152,2.152,0,0,0,1.572-.638,2.1,2.1,0,0,0,.646-1.553v-4.83h2.971v4.83a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.254,2.254,0,0,0,3.143,0,2.1,2.1,0,0,0,.645-1.553v-4.83h1.615a2.273,2.273,0,0,0,1.658-.68,2.245,2.245,0,0,0,.689-1.66V159.308H106.494Z\" transform=\"translate(-101.219 -147.435)\" />\r\n \u003cpath d=\"M120.2,3.255,121.731.467a.278.278,0,0,0-.107-.425.3.3,0,0,0-.43.128l-1.55,2.809a10.924,10.924,0,0,0-8.655,0L109.437.17a.3.3,0,0,0-.43-.128.278.278,0,0,0-.108.425l1.529,2.787a9.394,9.394,0,0,0-3.7,3.266,8.179,8.179,0,0,0-1.378,4.585h19.915a8.178,8.178,0,0,0-1.378-4.585A9.429,9.429,0,0,0,120.2,3.255Zm-8.838,4.053a.812.812,0,0,1-.592.245.777.777,0,0,1-.581-.245.842.842,0,0,1,0-1.17.777.777,0,0,1,.581-.245.812.812,0,0,1,.592.245.815.815,0,0,1,0,1.17Zm9.075,0a.779.779,0,0,1-.582.245.812.812,0,0,1-.592-.245.816.816,0,0,1,0-1.17.812.812,0,0,1,.592-.245.778.778,0,0,1,.582.245.842.842,0,0,1,0,1.17Z\" transform=\"translate(-100.158 0.001)\" />\r\n \u003cpath d=\"M383.771,154.512a2.171,2.171,0,0,0-1.572-.628,2.144,2.144,0,0,0-1.55.628,2.067,2.067,0,0,0-.646,1.543v9.15a2.1,2.1,0,0,0,.646,1.553,2.125,2.125,0,0,0,1.55.638,2.151,2.151,0,0,0,1.572-.638,2.1,2.1,0,0,0,.646-1.553v-9.15A2.066,2.066,0,0,0,383.771,154.512Z\" transform=\"translate(-354.104 -142.415)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":20,"name":"Android TV","code":"android-tv","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-androidtv.svg","download_links":{"default":"/vi/download/android-tv-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"45.23\" height=\"36.453\" viewBox=\"0 0 45.23 36.453\">\r\n \u003cg>\r\n \u003cpath d=\"M145.849,131.733h-39.91a2.66,2.66,0,0,0-2.66,2.66v25.938a2.66,2.66,0,0,0,2.66,2.66h17.025v3.45H115.6a.873.873,0,0,0,0,1.745H136.18a.873.873,0,0,0,0-1.745h-7.359v-3.45h17.027a2.66,2.66,0,0,0,2.66-2.66V134.393A2.661,2.661,0,0,0,145.849,131.733Zm1.33,28.6a1.331,1.331,0,0,1-1.33,1.33h-39.91a1.331,1.331,0,0,1-1.33-1.33V134.393a1.331,1.331,0,0,1,1.33-1.33h39.91a1.331,1.331,0,0,1,1.33,1.33Z\" transform=\"translate(-103.279 -131.733)\" />\r\n \u003c/g>\r\n \u003cg transform=\"translate(13.958 6.008)\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0)\">\r\n \u003cpath d=\"M37.829,153.884a1.244,1.244,0,0,0-.914.376,1.231,1.231,0,0,0-.376.9v5.387a1.283,1.283,0,0,0,1.29,1.29,1.224,1.224,0,0,0,.909-.376,1.255,1.255,0,0,0,.37-.914v-5.386a1.283,1.283,0,0,0-1.272-1.272Z\" transform=\"translate(-36.539 -147.132)\" />\r\n \u003cpath d=\"M106.494,167.648a1.368,1.368,0,0,0,1.378,1.378h.927l.013,2.844a1.245,1.245,0,0,0,.376.914,1.23,1.23,0,0,0,.9.376,1.283,1.283,0,0,0,1.29-1.29v-2.844h1.728v2.846a1.29,1.29,0,1,0,2.579,0v-2.844h.94a1.314,1.314,0,0,0,.964-.4,1.33,1.33,0,0,0,.4-.977v-8.338h-11.5Z\" transform=\"translate(-103.424 -152.316)\" />\r\n \u003cpath d=\"M113.989,1.916l.889-1.641a.165.165,0,0,0-.062-.25.174.174,0,0,0-.25.075l-.9,1.654a6.288,6.288,0,0,0-5.036,0L107.727.1a.174.174,0,0,0-.25-.075.165.165,0,0,0-.062.25l.889,1.641a5.486,5.486,0,0,0-2.154,1.922,4.856,4.856,0,0,0-.8,2.7h11.589a4.855,4.855,0,0,0-.8-2.7,5.512,5.512,0,0,0-2.147-1.922ZM108.847,4.3a.469.469,0,0,1-.345.141.449.449,0,0,1-.338-.141.5.5,0,0,1,0-.688.449.449,0,0,1,.338-.141.488.488,0,0,1,.345.832Zm5.28,0a.451.451,0,0,1-.338.141.489.489,0,0,1,0-.977.449.449,0,0,1,.338.141.5.5,0,0,1,0,.688Z\" transform=\"translate(-102.328 0.002)\" />\r\n \u003cpath d=\"M382.2,154.253a1.255,1.255,0,0,0-.914-.369,1.24,1.24,0,0,0-.9.369,1.224,1.224,0,0,0-.376.909v5.387a1.245,1.245,0,0,0,.376.914,1.229,1.229,0,0,0,.9.376,1.283,1.283,0,0,0,1.29-1.29v-5.386A1.224,1.224,0,0,0,382.2,154.253Z\" transform=\"translate(-364.935 -147.132)\" />\r\n \u003c/g>\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":21,"name":"Apple TV","code":"apple-tv","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-appletv.svg","download_links":{"default":"/vi/download/apple-tv-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"34.306\" height=\"33.898\" viewBox=\"0 0 34.306 33.898\">\r\n \u003cpath d=\"M34.309,28.6V27.39c0-.341-.006-.682-.015-1.023a14.7,14.7,0,0,0-.2-2.225,7.451,7.451,0,0,0-.705-2.119,7.163,7.163,0,0,0-3.155-3.112,7.669,7.669,0,0,0-2.144-.7,15.219,15.219,0,0,0-2.252-.2c-.345-.01-.69-.014-1.036-.015H9.5c-.345,0-.69.006-1.035.015a15.219,15.219,0,0,0-2.252.2,7.664,7.664,0,0,0-2.144.7A7.163,7.163,0,0,0,.922,22.026a7.456,7.456,0,0,0-.705,2.119,14.7,14.7,0,0,0-.2,2.225c-.01.341-.014.682-.015,1.024V42.575c0,.318.006.642.015.964a14.7,14.7,0,0,0,.2,2.222A7.451,7.451,0,0,0,.92,47.881a7.163,7.163,0,0,0,3.154,3.112,7.675,7.675,0,0,0,2.144.7,15.218,15.218,0,0,0,2.252.2c.345.01.69.014,1.036.015H24.813c.345,0,.69-.006,1.035-.015a15.217,15.217,0,0,0,2.252-.2,7.664,7.664,0,0,0,2.144-.7,7.163,7.163,0,0,0,3.144-3.112,7.462,7.462,0,0,0,.705-2.119,14.7,14.7,0,0,0,.2-2.225c.01-.341.014-.682.015-1.024V41.3ZM10.57,29a2.767,2.767,0,0,1,1.823-.935,2.725,2.725,0,0,1-.643,1.958,2.312,2.312,0,0,1-1.843.858A2.554,2.554,0,0,1,10.57,29Zm3.551,9.767c-.517.751-1.049,1.483-1.9,1.5-.82.015-1.094-.481-2.037-.481s-1.246.466-2.021.5c-.82.03-1.443-.8-1.959-1.547-1.064-1.517-1.869-4.281-.775-6.146A3.007,3.007,0,0,1,7.982,31.06c.805-.015,1.549.53,2.037.53s1.352-.636,2.369-.571a2.92,2.92,0,0,1,2.263,1.216,2.774,2.774,0,0,0-1.337,2.331,2.727,2.727,0,0,0,1.655,2.478,6.643,6.643,0,0,1-.849,1.723Zm6.41-5.788H18.87v4.8c0,.742.33,1.085,1.057,1.085a5.613,5.613,0,0,0,.6-.041v1.355a5.79,5.79,0,0,1-.983.073c-1.715,0-2.384-.651-2.384-2.3V32.982H15.883V31.635h1.272V29.594H18.87v2.041h1.662Zm5.81,7.205H24.519l-3.066-8.551h1.813l2.151,6.872h.041l2.151-6.872H29.39Z\" transform=\"translate(-0.003 -18.003)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":22,"name":"Console","code":"console","group":"others","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-console.svg","download_links":{"default":"/vi/gaming-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"48.516\" height=\"28.036\" viewBox=\"0 0 48.516 28.036\">\r\n \u003cpath d=\"M2245.309,356.048c-.139-1.026-2.537-14.123-2.553-14.245-.622-4.742-3.567-7.871-7.965-7.871a7.982,7.982,0,0,0-5.745,2.428h-15.868a7.979,7.979,0,0,0-5.744-2.428c-4.4,0-7.118,3.157-7.965,7.871-.021.121-2.414,13.218-2.553,14.245a4.9,4.9,0,0,0,3.225,5.623,5.241,5.241,0,0,0,5.5-1.312,72.521,72.521,0,0,0,4.9-6.409,5.05,5.05,0,0,0,2.841.87,5,5,0,0,0,5.027-4.967h5.406a5,5,0,0,0,5.026,4.967,5.05,5.05,0,0,0,2.841-.87,72.393,72.393,0,0,0,4.9,6.409,5.238,5.238,0,0,0,5.5,1.312A4.9,4.9,0,0,0,2245.309,356.048Zm-36.336-11.279a1.425,1.425,0,0,1-1.434,1.417h-.208a1.425,1.425,0,0,1-1.434-1.417v-1.445h-1.463a1.425,1.425,0,0,1-1.433-1.417V341.7a1.425,1.425,0,0,1,1.433-1.416h1.463V338.84a1.426,1.426,0,0,1,1.434-1.417h.208a1.426,1.426,0,0,1,1.434,1.417v1.445h1.462a1.426,1.426,0,0,1,1.434,1.416v.207a1.426,1.426,0,0,1-1.434,1.417h-1.462Zm4.41,8.272a3.186,3.186,0,1,1,3.224-3.186A3.205,3.205,0,0,1,2213.383,353.041Zm21.408-15.618a1.519,1.519,0,1,1-1.538,1.519A1.529,1.529,0,0,1,2234.791,337.423Zm-5.949,15.618a3.186,3.186,0,1,1,3.224-3.186A3.205,3.205,0,0,1,2228.842,353.041Zm3.053-9.717a1.52,1.52,0,1,1,1.536-1.52A1.529,1.529,0,0,1,2231.9,343.324Zm2.9,2.862a1.519,1.519,0,1,1,1.537-1.52A1.528,1.528,0,0,1,2234.791,346.186Zm2.9-2.862a1.52,1.52,0,1,1,1.537-1.52A1.529,1.529,0,0,1,2237.687,343.324Z\" transform=\"translate(-2196.855 -333.933)\"/>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":23,"name":"Chrome","code":"chrome","group":"browser","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-chrome.svg","download_links":{"default":"/vi/download/chrome-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"37.903\" height=\"37.9\" viewBox=\"0 0 37.903 37.9\">\r\n \u003cpath d=\"M9.56,16.529,4.136,7.134A18.953,18.953,0,0,1,35.258,9.291H19.794c-.278-.024-.559-.037-.842-.037A9.715,9.715,0,0,0,9.56,16.529Zm16.176-4.5H36.6A18.961,18.961,0,0,1,19.167,37.9l7.751-13.425A9.679,9.679,0,0,0,25.736,12.03Zm-13.67,6.922a6.885,6.885,0,1,1,6.885,6.885A6.893,6.893,0,0,1,12.067,18.952ZM21.549,28.3l-5.426,9.4A18.957,18.957,0,0,1,2.432,9.66l7.738,13.4A9.7,9.7,0,0,0,21.549,28.3Z\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":24,"name":"Firefox","code":"firefox","group":"browser","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-firefox.svg","download_links":{"default":"/vi/download/firefox-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"33.194\" height=\"33.791\" viewBox=\"0 0 33.194 33.791\">\r\n \u003cpath d=\"M33.044,15.449h0a3.658,3.658,0,0,0-.1-.487s-.118.138-.322.4a11.191,11.191,0,0,0-.4-2.151,14.56,14.56,0,0,0-1.008-2.554A10.458,10.458,0,0,0,30.3,9.1q-.193-.286-.386-.54C29.3,7.576,28.6,6.972,27.79,5.828a8.3,8.3,0,0,1-1.061-2.84,11.179,11.179,0,0,0-.515,1.865c-.836-.826-1.555-1.42-1.994-1.823C22.076,1.038,22.322,0,22.322,0h0s-4.031,4.45-2.284,9.081a8.858,8.858,0,0,0,3,3.952c1.694,1.377,3.506,2.458,4.471,5.234a8.975,8.975,0,0,0-3.367-3.518,7.916,7.916,0,0,1,.643,3.179,7.642,7.642,0,0,1-9.338,7.354,7.143,7.143,0,0,1-1.9-.636A7.63,7.63,0,0,1,11.29,22.58l-.011-.021.139.053a7.154,7.154,0,0,0,.965.254,6.056,6.056,0,0,0,3.838-.445c1.212-.657,1.941-1.155,2.53-.964h.011c.579.18,1.04-.371.622-.954a3.189,3.189,0,0,0-3.056-1.176c-1.212.17-2.316,1.028-3.9.2a2.735,2.735,0,0,1-.3-.17c-.107-.064.343.1.236.021a9.386,9.386,0,0,1-1-.583c-.021-.021.236.074.214.053a3.857,3.857,0,0,1-1.04-1.038,1.812,1.812,0,0,1-.075-1.642,1.443,1.443,0,0,1,.643-.593c.2.1.332.17.332.17s-.1-.17-.139-.254c.021-.011.032,0,.054-.011a6.921,6.921,0,0,1,.783.4,1.158,1.158,0,0,1,.365.318s.075-.032.021-.18a.952.952,0,0,0-.375-.445h.021a3.01,3.01,0,0,1,.461.286,2.226,2.226,0,0,0,.182-.954,1.273,1.273,0,0,0-.075-.53c-.054-.106.032-.148.129-.032a1.185,1.185,0,0,0-.086-.254v-.011h0a.538.538,0,0,1,.086-.1A2.05,2.05,0,0,1,13.1,13.8,10.95,10.95,0,0,1,14.678,13c.44-.191.815-.339.89-.381a2.238,2.238,0,0,0,.311-.244,2.1,2.1,0,0,0,.708-1.208c.011-.064.011-.127.021-.191v-.085h0v-.011h0v-.011h0c-.064-.244-.482-.413-2.659-.615a1.954,1.954,0,0,1-1.565-1.473v.011a1.634,1.634,0,0,0-.086.244c.032-.074.054-.159.086-.244V8.774a5.511,5.511,0,0,1,2.134-2.617c.054-.042-.225.011-.172-.032a5.316,5.316,0,0,1,.568-.233c.1-.042-.418-.233-.868-.191a2.181,2.181,0,0,0-.815.191c.107-.1.429-.212.354-.212a5.445,5.445,0,0,0-1.651.615.335.335,0,0,1,.032-.148,2.586,2.586,0,0,0-1.029.784,1.077,1.077,0,0,0,.011-.18,2.735,2.735,0,0,0-.515.477l-.011.011a6.745,6.745,0,0,0-3.774-.318l-.011-.011h.011a2.938,2.938,0,0,1-.665-.742H5.961L5.94,6.146c-.075-.127-.161-.254-.247-.413-.064-.106-.129-.233-.193-.36a.01.01,0,0,0-.011-.011c-.021,0-.043.117-.064.085h0a4.64,4.64,0,0,1-.311-1.791L5.1,3.666a1.987,1.987,0,0,0-.761.985c-.075.148-.107.223-.15.307V4.927a1.64,1.64,0,0,0,.032-.212L4.2,4.736a1.959,1.959,0,0,0-.268.392,3.283,3.283,0,0,0-.161.413c-.011.021,0-.021,0-.064s.011-.138,0-.117L3.753,5.4a10.177,10.177,0,0,0-.858,3.221,3.222,3.222,0,0,0-.043.562v.021a7.755,7.755,0,0,0-.879,1.166A16.6,16.6,0,0,0,.118,14.856,11.349,11.349,0,0,1,1.1,13.139,15.89,15.89,0,0,0,0,18.956a15.856,15.856,0,0,1,.482-1.727,14.5,14.5,0,0,0,1.34,6.845A16.07,16.07,0,0,0,8.2,31.227h0a14.222,14.222,0,0,0,3.72,1.759c.172.064.354.127.525.18a1.089,1.089,0,0,1-.161-.074,16.921,16.921,0,0,0,4.825.7c5.779,0,7.7-2.172,7.87-2.395h0a2.89,2.89,0,0,0,.686-.911h0c.107-.042.225-.1.343-.148l.075-.032.129-.064a11.864,11.864,0,0,0,2.444-1.515,5.8,5.8,0,0,0,2.273-3.285h0a2.055,2.055,0,0,0,.032-1.515c.064-.1.118-.191.182-.3a13.309,13.309,0,0,0,2.048-6.548v-.2A9.828,9.828,0,0,0,33.044,15.449Z\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":25,"name":"iOS","code":"ios","group":"mobile","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-ios.svg","download_links":{"default":"/vi/download/ios-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"27.138\" height=\"32.897\" viewBox=\"0 0 27.138 32.897\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0)\">\r\n \u003cpath d=\"M17.814,0h.237a6.994,6.994,0,0,1-1.795,5.309,5.588,5.588,0,0,1-4.9,2.272,6.786,6.786,0,0,1,1.827-5.144A7.92,7.92,0,0,1,17.814,0Z\" transform=\"translate(2.16)\" />\r\n \u003cpath d=\"M29.242,21.706v.065a19.062,19.062,0,0,1-2.771,5.28c-1.057,1.437-2.352,3.372-4.664,3.372-2,0-3.325-1.27-5.373-1.3-2.166-.035-3.357,1.062-5.338,1.338H10.42a6.033,6.033,0,0,1-3.483-2.372A20.651,20.651,0,0,1,2.1,16.129V14.657A9.614,9.614,0,0,1,6.363,6.743a7.26,7.26,0,0,1,4.829-1.105,12.26,12.26,0,0,1,2.366.67,6.592,6.592,0,0,0,2.365.7,5.727,5.727,0,0,0,1.659-.5,10.313,10.313,0,0,1,5.338-.936,7.419,7.419,0,0,1,5.442,3.207,6.882,6.882,0,0,0-3.548,6.847A7.077,7.077,0,0,0,29.242,21.706Z\" transform=\"translate(-2.104 2.441)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":26,"name":"Linux","code":"linux","group":"desktop","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-linux.svg","download_links":{"default":"/vi/download/linux-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"30.64\" height=\"35.456\" viewBox=\"0 0 30.64 35.456\">\r\n \u003cpath d=\"M51.946,28.468c-1.052-.426-1.5-.991-1.459-1.834a2.8,2.8,0,0,0-.788-1.99,8.528,8.528,0,0,0,0-4.568c-.683-1.968-2.767-4.974-4.918-7.929a6.744,6.744,0,0,1-.97-4.06,12.214,12.214,0,0,0-.92-4.943A5.176,5.176,0,0,0,37.971,0a6.791,6.791,0,0,0-3.742,1.126C32.08,2.592,32.364,5.787,32.552,7.9c.026.29.05.563.064.8a10.36,10.36,0,0,1-.138,3.494,14.347,14.347,0,0,1-1.073,1.487c-.519.676-1.108,1.441-1.59,2.155a16.778,16.778,0,0,0-1.489,3.441,16.386,16.386,0,0,1-.942,2.33,3.14,3.14,0,0,0-.311,2.384,2.456,2.456,0,0,0-.795.995c-.32.674-.968,1.037-2.317,1.293a1.789,1.789,0,0,0-1.271.766,2.148,2.148,0,0,0,.014,1.735,2.67,2.67,0,0,1-.181,1.956c-.062.186-.133.4-.2.63a1.125,1.125,0,0,0,.121.993c.509.77,2,1.041,3.526,1.22a13.715,13.715,0,0,1,2.881.818,13.647,13.647,0,0,0,2.818.8,3.241,3.241,0,0,0,.4.025,2.347,2.347,0,0,0,2.145-1.244,24.111,24.111,0,0,1,3.866-.451,16.983,16.983,0,0,1,3.843.39,3.068,3.068,0,0,0,1.158,1.247,2.837,2.837,0,0,0,1.3.29h0a3.161,3.161,0,0,0,2.29-.935A20.546,20.546,0,0,1,50.822,31.9c.318-.17.615-.329.875-.473a1.935,1.935,0,0,0,1.2-1.717A1.454,1.454,0,0,0,51.946,28.468Zm-17.7-.157c-.1-.693-1-1.38-2.046-2.176a7.2,7.2,0,0,1-2.089-2.013,6.006,6.006,0,0,1,.641-4.72,11.908,11.908,0,0,0,.976-2.326,8.313,8.313,0,0,1,1.019-2.3,5.832,5.832,0,0,0,1.221-2.927,3.71,3.71,0,0,0,2.182,1.172,1.3,1.3,0,0,0,.35-.047,11.842,11.842,0,0,0,2.09-1.04,8.971,8.971,0,0,1,1.776-.882c.524.743,3.567,7.4,3.878,9.538a9.992,9.992,0,0,1-.145,3.637,2.738,2.738,0,0,0-.362-.026c-.848,0-1.072.457-1.131.73a29.229,29.229,0,0,0-.168,3.488,7.019,7.019,0,0,1-4.082,2.523,17.879,17.879,0,0,1-2.516.2,8.6,8.6,0,0,1-1.241-.076L33.481,29.8A1.34,1.34,0,0,0,34.247,28.311ZM35.666,7.457q-.052.022-.1.048a2.036,2.036,0,0,0-.023-.227,1.3,1.3,0,0,0-1.108-1.2.792.792,0,0,0-.12.009.923.923,0,0,0-.685.606c.117-.714.526-1.243,1.012-1.243.57,0,1.052.76,1.052,1.659A2.426,2.426,0,0,1,35.666,7.457Zm4.433.536a1.741,1.741,0,0,0,.08-.527,1.328,1.328,0,0,0-1.192-1.454A1.342,1.342,0,0,0,37.8,7.466q0,.082.008.164l-.1-.038a2.2,2.2,0,0,1-.113-.7A1.62,1.62,0,0,1,39,5.124a1.62,1.62,0,0,1,1.406,1.768A2.064,2.064,0,0,1,40.1,7.993Zm-.572,1.9c-.011.049-.035.071-.3.206-.133.068-.3.153-.5.278l-.138.083a12.843,12.843,0,0,1-2.207,1.157c-.24.032-.388-.06-.721-.284-.075-.051-.155-.1-.24-.158a2.809,2.809,0,0,1-1.031-.986c.2-.15.681-.524.93-.746a2.693,2.693,0,0,1,1.263-.775.2.2,0,0,1,.038,0,12.67,12.67,0,0,1,1.555.548c.246.1.458.181.608.234A1.457,1.457,0,0,1,39.527,9.89Zm4.228,21.665a17.025,17.025,0,0,0,.522-3.743c-.011-.216-.031-.45-.049-.677a6.155,6.155,0,0,1-.033-1.242.231.231,0,0,1,.035-.013,2.1,2.1,0,0,0,1,2,2.229,2.229,0,0,0,.887.169,3.645,3.645,0,0,0,2.25-.819,4.05,4.05,0,0,0,.571-.741.885.885,0,0,1,.039.349A2.492,2.492,0,0,0,50.064,29.1l.109.057c.267.138.975.506.987.68a.155.155,0,0,1-.046.057,10.261,10.261,0,0,1-1.406.78,12.316,12.316,0,0,0-2.832,1.721,3.878,3.878,0,0,1-2.161,1.335.574.574,0,0,1-.172-.024C43.972,33.527,43.5,32.714,43.755,31.556ZM24.334,28.536a1.559,1.559,0,0,1-.055-.686c.036-.152.8-.316,1.121-.385a4.407,4.407,0,0,0,1.238-.385,2.484,2.484,0,0,0,.843-1.118,1.736,1.736,0,0,1,.471-.7.1.1,0,0,1,.054-.013c.333,0,1.03.691,1.432,1.309.1.156.291.468.509.83a26.5,26.5,0,0,0,2.016,3.057c.421.446,1.1,1.3.935,2.039a2.24,2.24,0,0,1-.931,1.137.964.964,0,0,1-.207.019,13.34,13.34,0,0,1-3.617-1.131l-.141-.058a11.582,11.582,0,0,0-2.237-.493,7.381,7.381,0,0,1-1.733-.385c-.123-.136.02-.579.145-.969a6.228,6.228,0,0,0,.235-.875A3.148,3.148,0,0,0,24.334,28.536Z\" transform=\"translate(-22.257)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":27,"name":"macOS","code":"macos","group":"desktop","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-macos.svg","download_links":{"default":"/vi/download/macos-vpn"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"38.025\" height=\"31.444\" viewBox=\"0 0 38.025 31.444\">\r\n \u003cpath d=\"M10.263,27.637a1.557,1.557,0,0,1-.642-2.122,1.594,1.594,0,0,1,2.147-.635,15.435,15.435,0,0,0,5.9,1.737,26.949,26.949,0,0,1,.716-4.923h-4.09V20.129c0-4.731,3.261-12.911,4.664-16.211H3.169A3.16,3.16,0,0,0,0,7.05V32.23a3.16,3.16,0,0,0,3.169,3.132H18.929a20.806,20.806,0,0,1-1.222-5.6A18.6,18.6,0,0,1,10.263,27.637ZM9.654,12.408a1.362,1.362,0,0,1,2.724,0v1.957a1.362,1.362,0,0,1-2.724,0Z\" transform=\"translate(0 -3.918)\" />\r\n \u003cpath d=\"M39.47,3.918H27.019c-.532,1.2-4.13,9.445-4.827,14.645h5.2l-.8,2.115a22.876,22.876,0,0,0-1.119,5.89,15.385,15.385,0,0,0,5.694-1.848,1.594,1.594,0,0,1,2.161.587,1.556,1.556,0,0,1-.594,2.135,18.562,18.562,0,0,1-7.23,2.27,17.333,17.333,0,0,0,1.145,4.954,1.545,1.545,0,0,1,.1.7H39.468a3.16,3.16,0,0,0,3.169-3.132V7.05A3.157,3.157,0,0,0,39.47,3.918ZM33.312,14.39a1.362,1.362,0,0,1-2.724,0V12.432a1.362,1.362,0,0,1,2.724,0Z\" transform=\"translate(-4.612 -3.918)\" />\r\n\u003c/svg>\r\n"},{"id":28,"name":"Smart TVs","code":"smart-tvs","group":"tvs","app_bar":0,"img":"https://assets.cyberghostvpn.com/photos/cg/platforms/platform-logo-smarttv.svg","download_links":{"default":"/vi/download/vpn-smart-tv"},"route":null,"svg_content":"\u003csvg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"45.23\" height=\"36.027\" viewBox=\"0 0 45.23 36.027\">\r\n \u003cg transform=\"translate(0 0.001)\">\r\n \u003cpath d=\"M145.849,131.733h-39.91a2.644,2.644,0,0,0-2.66,2.629V160a2.644,2.644,0,0,0,2.66,2.629h17.025v3.409H115.6a.863.863,0,0,0,0,1.725H136.18a.863.863,0,0,0,0-1.725h-7.359v-3.409h17.027a2.644,2.644,0,0,0,2.66-2.629V134.362A2.646,2.646,0,0,0,145.849,131.733ZM147.179,160a1.324,1.324,0,0,1-1.33,1.314h-39.91a1.324,1.324,0,0,1-1.33-1.314V134.362a1.324,1.324,0,0,1,1.33-1.314h39.91a1.324,1.324,0,0,1,1.33,1.314Z\" transform=\"translate(-103.279 -131.734)\" />\r\n \u003cpath d=\"M2.191.084c1.4,0,2.079-.7,2.079-1.519,0-1.8-2.849-1.176-2.849-2.079,0-.308.259-.56.931-.56a2.767,2.767,0,0,1,1.358.385l.35-.861a3.287,3.287,0,0,0-1.7-.434C.966-4.984.294-4.291.294-3.458c0,1.82,2.849,1.19,2.849,2.107,0,.3-.273.525-.945.525A2.882,2.882,0,0,1,.581-1.337L.2-.483A3.493,3.493,0,0,0,2.191.084ZM10.57,0l-.014-4.9H9.625L7.819-1.855,5.985-4.9H5.047V0H6.111V-2.877L7.546-.518h.511L9.5-2.94,9.506,0Zm4.823,0h1.19L14.392-4.9h-1.12L11.088,0H12.25l.434-1.05h2.275ZM13.048-1.911l.777-1.876L14.6-1.911ZM21.434,0l-1.1-1.575a1.593,1.593,0,0,0,1.008-1.547c0-1.1-.819-1.778-2.128-1.778H17.094V0h1.134V-1.365h1.043L20.216,0ZM20.195-3.122c0,.532-.35.854-1.043.854h-.924V-3.976h.924C19.845-3.976,20.195-3.661,20.195-3.122ZM23.184,0h1.134V-3.976h1.568V-4.9h-4.27v.924h1.568Z\" transform=\"translate(9.433 17.613)\" />\r\n \u003c/g>\r\n\u003c/svg>\r\n"}],"buttons":{},"itemsPerRow":12,"isSortable":false,"boxType":false,"elemId":"section-zONyLMoMkR","editMode":false}

Bảo vệ dấu chân điện tử của bạn

Giữ cho hoạt động Internet của bạn luôn ẩn với bất kỳ ai đang xem, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), tin tặc, các nhà quảng cáo và chính phủ.

CyberGhost VPN mã hóa lưu lượng truy cập trực tuyến và ẩn địa chỉ IP thực của bạn, bất kể bạn đang phát trực tuyến, tải torrent, chơi game, mua sắm, giao dịch ngân hàng hay chỉ đơn giản duyệt web.

Sẽ không ai biết bạn là ai hay vị trí thực của bạn là gì.

Luôn ẩn danh trực tuyến với CyberGhost VPN
CyberGhost VPN bảo vệ lên đến 7 thiết bị đồng thời

Riêng tư hoàn toàn trên mọi thiết bị

Kết nối lên đến 7 thiết bị cùng lúc chỉ với 1 gói đăng ký.

Chỉ cần tải về ứng dụng dễ sử dụng của chúng tôi cho Windows, macOS, Android, iOSLinux. Bạn thậm chí có thể định cấu hình CyberGhost VPN với bộ định tuyến, TV thông minh, Amazon Fire TV Stick hoặc máy chơi game.

Tận hưởng sự bảo vệ liên tục của VPN mọi lúc mọi nơi.

CyberGhost VPN có chính sách không lưu nhật ký

Chính sách Không lưu nhật ký

Chúng tôi không bao giờ theo dõi, chia sẻ hay bán dữ liệu của bạn. Trụ sở tại Rumani của chúng tôi cũng bảo vệ bạn bằng luật quyền riêng tư mạnh mẽ.

Được bảo vệ trực tuyến với CyberGhost VPN

Mã hóa mạnh mẽ

Ẩn vị trí và xáo trộn lưu lượng truy cập Internet của bạn bằng mã hóa AES 256-bit đầu ngành.

CyberGhost VPN có dàn máy chủ VPN hùng hậu khắp toàn cầu

Dàn máy chủ hùng hậu

Truy cập nội dung yêu thích của bạn với các máy chủ toàn cầu của chúng tôi trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi và Châu Á.

Kết nối với CyberGhost VPN chỉ trong một cú nhấp chuột

Tốc độ nhanh

Phát trực tuyến các trận thể thao, tải về những tệp lớn và chơi game trực tuyến với VPN nhanh nhất thị trường.

CyberGhost VPN có đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

Đảm bảo hoàn tiền

Được hoàn tiền dễ dàng trong vòng 45 ngày nếu bạn không hài lòng 100%. Miễn hỏi.

Hỗ trợ khách hàng của CyberGhost VPN thường trực 24/7

Hỗ trợ 24/7

Liên hệ bất cứ lúc nào qua trò chuyện trực tiếp hoặc email. Chúng tôi đảm bảo phản hồi nhanh bằng nhiều ngôn ngữ.

CyberGhost VPN:
Giải pháp một cú nhấp chuột cho mọi nhu cầu về quyền riêng tư

Xem những người dùng hài lòng nghĩ gì về chúng tôi

Họ biết rõ tất cả những gì đang diễn ra trong thế giới VPN. Đây là những điều mà các chuyên gia và người dùng hài lòng (Ghostie) nghĩ về CyberGhost VPN. Hãy truy cập Trustpilot để xem tất cả đánh giá của người dùng.

{"trustpilotBtnText":"Người dùng ẩn danh","techReviewsBtnText":"Chuyên gia","containerType":"vertical"}

Chọn gói phù hợp với bạn

1 Tháng

$12.99/th

Thanh toán $12.99 hàng tháng

Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày

IMPORTANT!

Gói 28 THÁNG tiết kiệm nhấtđược hoàn tiền đầy đủ trong 45 ngày.

6 tháng

$6.99/th

Thanh toán $41.94 6 tháng một lần

Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

undefined QUAN TRỌNG!

Gói 28 THÁNG tiết kiệm nhấtđược hoàn tiền đầy đủ trong 45 ngày.

*Tất cả số tiền được hiển thị đều bằng US Dollars

Tất cả những gì bạn cần từ một giải pháp VPN thực sự hoàn chỉnh

 • Máy chủ VPN ở 100 quốc gia trên toàn thế giới
 • Mã hóa AES 256-bit
 • Bảo vệ chống rò rỉ DNS và IP
 • Kill Switch tự động
 • Các giao thức OpenVPN, IKEv2, WireGuard®
 • Chính sách Không lưu nhật ký nghiêm ngặt
 • Băng thông và lưu lượng không giới hạn
 • Tốc độ VPN cao nhất có thể
 • Lên đến 7 thiết bị được bảo vệ đồng thời
 • Các ứng dụng dành cho Windows, macOS, Android, iOS, v.v.
 • Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng trực tiếp 24/7
 • Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

Câu hỏi thường gặp

Nói ngắn gọn, CyberGhost VPN tạo ra một kết nối được mã hóa giữa thiết bị của bạn và Internet. Điều này xảy ra ngay sau khi bạn kết nối với một máy chủ CyberGhost VPN.


Chúng tôi có hàng nghìn máy chủ trên khắp thế giới, cho phép bạn thay đổi vị trí ảo của mình. Bạn có thể truy cập các dịch vụ phát trực tuyến, bỏ chặn các nền tảng truyền thông xã hội, vượt qua hạn chế mạng của văn phòng và trường học, thậm chí mua sắm với các giao dịch trực tuyến tốt hơn!


Nếu bạn chưa quen với VPN, chúng tôi có bộ phận Hỗ trợ khách hàng 24/7 để giải đáp cho bạn mọi thắc mắc. Bạn có thể liên hệ với họ qua trò chuyện trực tiếp hoặc email bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Rumani.

Có! CyberGhost VPN sử dụng mã hóa AES 256-bit không thể phá vỡ để bảo vệ dữ liệu của bạn. Điều này ngăn tội phạm mạng, chính phủ, ISP của bạn, nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác theo dõi những gì bạn làm trực tuyến. Chính phủ Hoa Kỳ cũng sử dụng tiêu chuẩn mã hóa này để bảo vệ thông tin mật.


Kill Switch tự động giữ cho địa chỉ IP thực của bạn luôn ẩn ngay cả khi kết nối Internet bị ngắt. Ngoài ra, các ứng dụng của chúng tôi có tích hợp bảo vệ chống rò rỉ DNSbảo vệ Wi-Fi tự động, vì vậy bạn có thể sử dụng điểm truy cập Internet một cách an toàn trong các phòng chờ sân bay, khách sạn, thư viện và quán cà phê.


Để được bảo mật và riêng tư tối đa, bạn thậm chí có thể kết nối với các máy chủ NoSpy đặc biệt của chúng tôi. Các máy chủ NoSpy được đặt tại trụ sở chính ở Rumani của chúng tôi, vì vậy không ai ngoài đội ngũ CyberGhost có thể truy cập chúng.

Chúng tôi sẽ thú thật với bạn: Tốc độ sẽ luôn giảm một chút khi bạn kết nối với VPN do quá trình mã hóa. Bất kỳ công ty VPN nào nói khác đi là không cho bạn biết sự thật.


Tin vui là chúng tôi đã thiết kế CyberGhost VPN đặc biệt để tránh giảm tốc độ. Các máy chủ 10 Gb/giây của chúng tôi có thể dễ dàng xử lý hoạt động phát trực tuyến 4K mà không bị giật hay dừng hình. Chúng tôi cũng đầu tư vào phần cứng mới nhất và các giao thức hàng đầu (WireGuard®, OpenVPN và IKEv2) để bạn có thể tận hưởng kết nối nhanh như chớp.


Chúng tôi thậm chí đã thực hiện các thử nghiệm riêng cho thấy CyberGhost VPN là VPN nhanh nhất thị trường! Trên thực tế, CyberGhost VPN có thể cải thiện tốc độ chung của bạn nếu bạn đang bị ISP điều tiết dựa trên nội dung.

Chúng tôi có trụ sở chính tại Rumani, một quốc gia có luật quyền riêng tư mạnh mẽ và không có chính sách bắt buộc thu thập dữ liệu. Chúng tôi tuân thủ chính sách Không lưu nhật ký nghiêm ngặt, nhưng cũng không có nghĩa vụ pháp lý phải theo dõi, lưu trữ hay cung cấp dữ liệu của bạn.


Để chứng minh cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư của bạn, chúng tôi là công ty đầu tiên trong toàn ngành VPN xuất bản Báo cáo Minh bạch hàng quý. Báo cáo này cho bạn biết chúng tôi nhận được – và từ chối bao nhiêu yêu cầu cung cấp thông tin!

Bạn có thể sử dụng CyberGhost VPN trên tối đa 7 thiết bị cùng một lúc. Hãy chia sẻ tài khoản của bạn với gia đình và bạn bè để mọi người đều có thể bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của họ!


Bạn có thể tải về ứng dụng tùy chỉnh của chúng tôi trên Windows, macOS, Android, iOSLinux. Bạn thậm chí có thể định cấu hình bộ định tuyến của mình để tất cả các thiết bị trong nhà đều được kết nối với CyberGhost, bao gồm TV thông minh, máy chơi game và các thiết bị IoT.


Bạn cũng không cần phải am hiểu công nghệ để sử dụng CyberGhost VPN. Các ứng dụng VPN của chúng tôi được thiết kế trực quan với các máy chủ được tối ưu hóa sẵn sàng cho phát trực tuyến, tải torrent và chơi game. Bạn có thể dễ dàng kết nối với máy chủ hiện có tốt nhất chỉ trong một cú nhấp chuột.

CyberGhost VPN không miễn phí, nhưng chúng tôi có đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày. Đây là đảm bảo hoàn tiền lâu nhất bạn sẽ tìm thấy cho một dịch vụ VPN cao cấp. Nó cho bạn nhiều thời gian để dùng thử mọi tính năng mà không có rủi ro. Nếu thay đổi quyết định, bạn có thể được hoàn tiền toàn bộ thông qua trò chuyện trực tiếp 24/7 hoặc email. Miễn hỏi.


Là những người ủng hộ quyền riêng tư mạnh mẽ, chúng tôi luôn cảnh giác về chi phí ẩn của VPN miễn phí. VPN miễn phí thường có số lượng hạn chế các máy chủ quá tải, dẫn đến tốc độ chậm và giới hạn băng thông. Nó dễ dàng phá hỏng phiên phát trực tuyến bạn đang say sưa xem. Thậm chí tệ hơn, nhiều VPN miễn phí còn kiếm tiền bằng cách bí mật bán dữ liệu của bạn cho các nhà quảng cáo và những bên thứ ba khác.


Trong khi đó, CyberGhost VPN có mạng máy chủ toàn cầu, mã hóa cấp quân sự, tốc độ cực nhanh và băng thông không giới hạn. Các máy chủ của chúng tôi chạy trên RAM nên không bao giờ lưu gì vào ổ cứng. Chính sách Không lưu nhật ký nghiêm ngặt đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bao giờ lưu lại, bán hay chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Có, ở hầu hết các nơi trên thế giới. Các cá nhân, chính phủ và tập đoàn sử dụng VPN để bảo vệ thông tin nhạy cảm và ngăn chặn tấn công mạng.


Tuy nhiên, ở các quốc gia có luật Internet rất hạn chế, bạn chỉ được phép sử dụng các VPN chính phủ phê duyệt. Các quốc gia này bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Ai Cập.


Lưu ý: Chúng tôi không dung túng việc sử dụng CyberGhost VPN để vi phạm pháp luật. Hoạt động bất hợp pháp vẫn là bất hợp pháp, ngay cả khi bạn đang được VPN bảo vệ.

×

Ghi bàn đẹp mắt với Quyền riêng tư trực tuyến

Tận hưởng 2 năm
+ 4 tháng miễn phí

undefined Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày

×

ƯU ĐÃI GIÀNH CHIẾN THẮNG

GIẢM GIÁ

Bảo vệ dữ liệu của bạn như thủ môn:
4 tháng MIỄN PHÍ!

undefined Đảm bảo hoàn tiền trong 45 ngày