Uw IP Uw status

Algemene Voorwaarden

Nodig een vriend uit Algemene Voorwaarden

Colofon

Algemene zakelijke voorwaarden voor CyberGhost-producten

DOOR CyberGhost-PRODUCTEN TE OPENEN, TE GEBRUIKEN, TE INSTALLEREN OF TE DOWNLOADEN, BEVESTIGT U DAT U DE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN DAT ERMEE AKKOORD GAAT EN DAT U BEVESTIGT DAT U ERAAN GEBONDEN BENT OM ZE VOLLEDIG NA TE LEVEN. U STEMT ER VERDER MEE IN DAT U ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN EN REGELGEVINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE CyberGhost-PRODUCTEN ZULT NALEVEN EN U BEVESTIGT DAT DEZE VOORWAARDEN EEN BINDEND EN AFDWINGBAAR WETTELIJKE CONTRACT VORMEN TUSSEN U EN ONS. ALS U NIET AKKOORD GAAT, MAG U DE CyberGhost-PRODUCTEN, ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD, NIET OPENEN, INSTALLEREN, DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN.

1. Overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen CyberGhost LLC een entiteit uit Colorado en u, als gebruiker van CyberGhost Products.

U mag CyberGhost Products alleen gebruiken als u 18 jaar of ouder bent, en u wettelijk bevoegd en geautoriseerd bent om een overeenkomst met CyberGhost te sluiten en deze sluiting u niet verboden is volgens de toepasselijke wetgeving.

CyberGhost behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken en na kennisgeving aan u over te dragen aan derden.

Als u woont in de VS zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Algemene voorwaarden

2. Licentie

CyberGhost verleent u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte en herroepbare licentie om de CyberGhost-producten uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze gebruiksovereenkomst. CyberGhost behoudt zich alle rechten, aanspraken en belangen voor, die niet uitdrukkelijk in deze licentie zijn verleend in de mate waarin dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving. U mag de hierin aan u verleende licentie niet in sublicentie geven, toewijzen of overdragen, en elke poging tot sublicentie, toewijzing of overdracht van een deel van uw rechten onder deze overeenkomst is nietig.

Hierbij verklaart en garandeert u dat u CyberGhost-producten of de service uitsluitend zult gebruiken voor privacy- en beveiligingsbehoeften en in volledige overeenstemming met alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften. U stemt niet in met, en geeft geen toestemming aan derde partijen om: (i) te voorkomen dat anderen CyberGhost-producten gebruiken; (ii) CyberGhost-producten gebruiken voor elk frauduleus of ongepast of illegaal doel (d.w.z. cyberactiviteit); of (iii) handelen op een manier die in strijd is met deze overeenkomst.

U stemt ermee in dat u en andere gebruikers aan wie u toegang hebt verleend, zich niet zullen bezighouden met een van de volgende activiteiten:

3. Data

CyberGhost hecht waarde aan uw privacy en streeft ernaar deze te handhaven. Wij verzamelen alleen het strikt noodzakelijke voor de levering van onze producten. CyberGhost verzamelt en gebruikt geen persoonsgegevens om CyberGhost Products beschikbaar te stellen, anders dan uw inloggegevens. Wilt u meer weten over de manier waarop CyberGhost gegevens verzamelt en gebruikt, lees dan ons Privacybeleid.

CyberGhost slaat geen gegevens op binnen CyberGhost Products die inbreuk maken op uw persoonlijke gegevens. Voor alle handelingen, die de opslag van persoonlijke gegevens met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld betalingstransacties, werkt CyberGhost samen met derden, die zorg dragen voor de gescheiden opslag van gegevens; voor meer informatie raden wij u aan onderstaande Clausule 5 en ons Privacybeleid te lezen.

Het doel van CyberGhost Products is om uw privacy te beschermen, maar niet uw computer. CyberGhost Products is niet bedoeld als antivirus of antimalware tool, tenzij specifiek vermeld.

4. Productaanpassingen en updates

Van tijd tot tijd kan CyberGhost naar eigen goeddunken CyberGhost-producten wijzigen, bijvoorbeeld door bepaalde functies van VPN-servers toe te voegen of te verwijderen of door de software bij te werken.

CyberGhost kan, naar eigen goeddunken, beperkte technische ondersteuning, upgrades en updates bieden voor CyberGhost-producten. Om CyberGhost-producten te verbeteren en verder te ontwikkelen, kunnen we van tijd tot tijd automatisch updates en upgrades downloaden en installeren. U stemt ermee in dergelijke updates en upgrades te ontvangen, als onderdeel van uw gebruik van CyberGhost-producten. We zijn niet verplicht om ondersteuningsversies van CyberGhost-producten ter beschikking te stellen. Bovendien zijn we niet verplicht om ondersteuning of onderhoud te bieden voor de services onder deze overeenkomst.

5. Externe serviceproviders

Om de dienst CyberGhost Products beschikbaar te maken, werkt CyberGhost Products samen met derden (zoals digitale handelsproviders voor betalingsoperaties of gegevens-verwerkingscentra voor onze VPN-servers). Als u meer wilt weten over de derde partijen waarmee CyberGhost samenwerkt, lees dan onze Privacy Policy.

We stellen alles in het werk om onze partners te monitoren en te kiezen en om de aan u geleverde services te beveiligen. WE WIJZEN ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF DIE BETREKKING HEBBEN OP DE INHOUD, GOEDEREN, SOFTWARE OF DIENSTEN DIE U VERKRIJGT VAN DERDEN. We zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of naleving van inhoud die wordt geleverd door externe leveranciers.

6. Veiligheid van uw gebruikersaccount

U bent als enige verantwoordelijk voor het veiligstellen van uw wachtwoord en het hanteren van uw gebruikersgegevens. Wijzig uw wachtwoord regelmatig. Onthul geen gebruikersinformatie aan derden (gebruikersnaam en wachtwoord). U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten die betrekking hebben op uw gebruikersaccount en voor de activiteiten die betrekking hebben op uw gebruikersaccount die u onterecht hebt overgedragen naar derden.

7. Aanvaardbaar gebruiksbeleid

Omdat CyberGhost-producten overal ter wereld toegankelijk is, verbindt u zich ertoe ervoor te zorgen dat uw gebruik van CyberGhost-producten voldoet aan alle toepasselijke lokale wet- en regelgevingen. U verbindt zich ertoe om alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften na te leven en garandeert dat u niet zult toestaan dat een derde partij de service gebruikt op een manier, die inbreuk kan plegen op toepasselijke wetgeving of inbreuk maakt op rechten van derden. Zonder de algemeenheid van het bovenstaande te beperken, verbindt u zich ertoe en garandeert u dat u een derde van de CyberGhost-producten niet zult (A) deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering, vertalen, reconstrueren, transformeren of extraheren (inclusief zonder beperking van alle gerelateerde malware-handtekeningen en malware detectieroutines), of (B) wijzigen, veranderen of anderszins aanpassen van CyberGhost-producten (inclusief, maar niet beperkt tot gerelateerde malware-handtekeningen en malware detectieroutines); (C) CyberGhost-producten publiceren, opnieuw verkopen, distribueren, uitzenden, verzenden, communiceren, overdragen, verpanden, verhuren, delen of in sublicentie geven; (D) CyberGhost-producten gebruiken om een product of dienst te leveren of te bouwen, die concurreert met CyberGhost-producten; (E) CyberGhost-producten gebruiken of proberen te gebruiken voor het uploaden, opslaan of verzenden van gegevens, informatie of materialen, die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden; onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook bevatten; of anderszins op enige manier de werking van CyberGhost-producten beschadigen, uitschakelen of aantasten; (F) het verkrijgen of proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot CyberGhost-producten of tot netwerken, die ermee zijn verbonden, of tot inhoud die erop is opgeslagen of via welke manier dan ook is geleverd, inclusief door hacking, spoofing of het zoeken naar het omzeilen of het omzeilen van firewalls of andere technologische of andere beveiligingen of beveiligingsmaatregelen.

Wij behouden ons het recht voor geschikte maatregelen te treffen wanneer CyberGhost-producten worden gebruikt in strijd met deze voorwaarden en toepasselijke wetten, inclusief het samenwerken met openbare en privé-instanties, zoals bepaald door de wet.

Bovendien behoudt CyberGhost zich het recht voor om, in geval van schending van deze Overeenkomst, de toegang tot CyberGhost-producten geheel of gedeeltelijk te beperken of op te schorten zonder een vergoeding toe te kennen voor reeds betaalde Services, en om gerechtelijke acties op te starten.

Rechthebbenden, die de conclusies trekken die, door middel van de inhoud gedownload via CyberGhost-producten, hun wettelijke belang, bijvoorbeeld voor het intellectuele eigendom, wordt geschonden, kan contact opnemen met onze auteursrechtvertegenwoordigers (copyright@cyberghost.ro) zodat we verdere toegang tot dergelijke inhoud kunnen voorkomen.

8. Disclaimer

CyberGhost biedt geen garantie voor de service of de software. CyberGhost is niet aansprakelijk voor schade, die kan ontstaan na de blootstelling van de identiteit of het IP-adres van de gebruiker of de breakdown van individuele VPN-servers. Bovendien biedt CyberGhost geen garantie voor de beschikbaarheid van bepaalde servers binnen het CyberGhost-netwerk en voor de prestaties daarvan.

BEHALVE ZOALS ANDERS SPECIFIEK HIERIN VERMELD, WORDT CyberGhost Products GELEVERD "ZOALS HET IS" EN GEEFT CYBERGHOST GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN EN WIJST, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ALLE VOORWAARDEN EN GARANTIES AF DIE IMPLICIET ZIJN DOOR STATUUT, GEWOONTERECHT, JURISPRUDENTIE OF ANDERE RECHTSTHEORIEËN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. CYBERGHOST GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN CYBERGHOST PRODUCTS ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT HET NAAR BEHOREN ZAL WERKEN OP EEN GEVEN TOESTEL OF MET EEN BEPAALDE CONFIGURATIE VAN HARDWARE EN/OF SOFTWARE, OF DAT HET VOLLEDIGE BESCHERMING ZAL BIEDEN VOOR DE INTEGRITEIT VAN GESELECTEERDE GEGEVENS, INFORMATIE OF INHOUD OPGESLAGEN OF VERZONDEN VIA HET INTERNET.

9. Schadeloosstelling

U stemt ermee in CyberGhost en haar dochtermaatschappijen, filialen, functionarissen, agenten, medeuitgevers of andere partners, en werknemers, schadeloos te stellen of te vrijwaren van elke zogenaamde claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten die zijn gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de CyberGhost-producten. De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn of haar acties tijdens het gebruik van de CyberGhost-producten.

10. Abonnementen

CyberGhost Producten zijn voor u beschikbaar na selectie van uw abonnement en registratie. Een volledige lijst van abonnementen en prijzen is beschikbaar op de Site. CyberGhost behoudt zich het recht voor om abonnementsgelden te wijzigen of nieuwe tarieven in te stellen op elk gewenst moment na redelijke kennisgeving vooraf geplaatst op de site of verzonden via e-mail. Prijswijzigingen hebben geen invloed op uw bestaande abonnement en worden van kracht bij verlenging van het abonnement. Abonnementsaankopen en terugbetalingen worden afgehandeld via meerdere externe betalingsbedrijven.

Abonnementen worden standaard automatisch verlengd aan het einde van de factureringsperiode, mits dit wordt ondersteund door uw creditcard, tenzij u automatische verlenging annuleert. De verlengingstermijn zal worden bepaald in uw abonnementsvoorwaarden op het moment van aankoop. Het bedrag voor het abonnement wordt automatisch in rekening gebracht op de betaalmethode die u het laatst hebt geselecteerd. U kunt de automatische verlenging op elk gewenst moment stopzetten. Als u de automatische verlenging wilt stopzetten, kunt u dit doen door in te loggen op uw account, te klikken op "Abonnement controleren" op het tabblad "Overzicht", te klikken op "Abonnement annuleren" en de daaropvolgende prompts te volgen; u kunt ook een e-mail sturen naar support@cyberghost.ro of support@cyberghost.com. De annulerings- en restitutievoorwaarden worden vermeld in de onderstaande clausule "Annuleringen en terugbetalingen".

11. Annuleringen en terugbetalingen

U kunt een abonnement elk moment beëindigen door de onderstaande procedure te volgen:

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen

In het geval dat u uw abonnement binnen de onderstaande gespecificeerde termijn (afhankelijk van het type van uw abonnement) beëindigt en contact opneemt met de ondersteuning (support@cyberghost.ro of support@cyberghost.com) om een terugbetaling te vragen, zullen wij het volledige betaalde bedrag terugbetalen in overeenstemming met onze geld-terug-garantie: Terugbetalingsbeleid 45 Dagen Geld Terug Garantie. Opmerking: Als u een CyberGhost VPN-abonnement heeft gekocht via de App Store of iTunes, is uw account onderworpen aan de servicevoorwaarden van Apple. U zult een terugbetaling moeten aanvragen via de App Store. Evenzo, als u een CyberGhost VPN-abonnement heeft gekocht via een derde partij verkoper, zult u contact moeten opnemen met de verkoper voor hun respectievelijk terugbetalingsbeleid.

Abonnement TypeGeld-terug-garantie periode (volledige terugbetaling)
Abonnement van 6 maanden en meerGeld-terug-garantie (volledige terugbetaling) in geval van beëindiging binnen 45 dagen
Abonnement voor 1 maandGeld-terug-garantie (volledige terugbetaling) in geval van beëindiging binnen 14 dagen

In het geval dat u uw abonnement op enig moment na het verstrijken van de geld-terug-garantie periode beëindigt, ontvangt u geen terugbetaling, maar behoudt u toegang voor de aangekochte periode (als u bijvoorbeeld een jaarabonnement aanschaft en u besluit uw abonnement na 3 maanden te beëindigen, ontvangt u geen terugbetaling, maar hebt u toegang tot en kunt u genieten van de services tot het einde van uw jaarabonnement en bij het verlopen van het abonnement wordt het niet verlengd).

Indien de overeenkomst in zijn geheel wordt beëindigd, heeft u geen toegang meer tot uw gebruikersaccount en is er geen geldige licentie meer voor het gebruik van CyberGhost Products Apps en CyberGhost Products Client-Software.

Bij het beëindigen van deze Overeenkomst, worden alle licenties die hierin zijn verleend, beëindigd en zult u niet langer toegang hebben tot CyberGhost-producten.

12. Het herroepingsrecht op voor consumenten

De bepalingen van deze Clausule 12 zal alleen van toepassing zijn op Consumenten die een order plaatsen vanuit een lidstaat van de Europese Unie:

12.1. Herroeping

12.1.1. Consumenten zullen het recht hebben om dit contract te herroepen binnen veertien (14) dagen zonder een reden te vermelden.

12.1.2. Bij een contract voor Diensten of een contract voor de levering van individueel verworven of periodiek terugkerende digitale inhoud die niet is geïnstalleerd op een fysieke datadrager, is de herroepingsperiode veertien dagen vanaf de datum waarop het contract is afgesloten.
Bij een contract voor de levering van goederen (bijv. backup cd’s) is de herroepingsperiode veertien dagen vanaf de datum waarop de consument - of een derde partij aangewezen door de consument maar die geen transporteur is - de goederen in ontvangst neemt.

12.1.3. Volgens de toepasselijke wet treedt er geen recht tot herroeping op of bestaat dit recht niet

➢ met betrekking tot overeenkomsten voor de levering van goederen die niet kant-en-klaar zijn, maar die zijn vervaardigd in overeenstemming met een individuele keuze of bepaling van de consument, of die duidelijk op maat zijn gemaakt volgens de persoonlijke behoeften van de consument, en

➢ met betrekking tot overeenkomsten voor de levering van audio- en video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel werd verbroken na levering.

12.2. Afzien van het herroepingsrecht

DE BEPALINGEN VAN DEZE CLAUSULE 12 ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN DIE EEN OVEREENKOMST AANGAAN VOOR DE LEVERING VAN DIGITALE INHOUD DIE NIET OP EEN FYSIEKE GEGEVENSDRAGER IS GEÏNSTALLEERD.

DE CONSUMENT:

1) GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT DE UITVOERING VAN DIT CONTRACT BEGINT VOOR HET VERLOPEN VAN HERROEPINGSTERMIJN, EN

2) IS ER ZICH VAN BEWUST DAT HIJ OF ZIJ ZIJN HERROEPINGSRECHT VERLIEST ALS DE UITVOERING VAN DIT CONTRACT BEGINT.

Elke geld-terug-garantie of andere garantie of waarborg van soortgelijke inhoud, toegestaan door cleverbridge zoals bepaald in Clausule 14 zal niet worden beïnvloed door deze Clausule.

12.3. Het herroepingsrecht uitoefenen

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument CyberGhost VPN op de hoogte stellen (via cleverbridge (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Keulen, Duitsland, tel: +49 221 - 222 45 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, e-mail: cs@cleverbridge.com of Crossrider Sports via https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support.) door een duidelijke verklaring af te leggen van zijn beslissing om het contract te herroepen (bijv. per brief verzonden per gewone post, fax of e-mail). De consument kan voor deze instructies het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn, volstaat het dat de consument vóór het verstrijken van de herroepingstermijn een kennisgeving stuurt dat hij gebruik zal maken van zijn herroepingsrecht.

12.4 Juridische consequenties van het herroepingsrecht

12.4.1 Indien de consument dit contract herroept, dienen Cleverbridge of Crossrider Sport al de door Cleverbridge en Crossrider Sport ontvangen betalingen onmiddellijk terugbetalen met inbegrip van leveringskosten en niet later dan veertien dagen te rekenen vanaf de datum waarop de aankondiging herroeping van het contract werd ontvangen door Cleverbridge of Crossrider Sport (met uitzondering van de extra kosten indien de consument heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste, dat wil zeggen de standaardmodus van levering aangeboden door Cleverbridge of Crossrider Sport). Voor de terugbetaling zullen Cleverbridge of Crossrider Sport dezelfde betalingswijze gebruiken die de consument heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de consument. In geen geval zal de consument voor de terugbetaling worden berekend.

12.4.2 In het geval van een contract voor diensten, zal het volgende van toepassing zijn: als de consument heeft verzocht om de diensten te starten tijdens de herroepingstermijn, zal de consument cleverbridge/Crossrider Sports een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met het percentage van de diensten die werden geleverd op het ogenblik dat de consument cleverbridge/Crossrider Sports van de uitoefening van zijn recht om het contract te herroepen, zoals vergeleken met het totale bereik van de diensten die door de overeenkomst worden beoogd.

12.4.3 Als er een koopovereenkomst is voor de levering van goederen, is het volgende van toepassing: cleverbridge/Crossrider Sports kan weigeren om een terugbetaling uit te voeren zolang de goederen niet zijn ontvangen, of tot de consument bewijst dat hij de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder gebeurt. De consument moet de goederen onmiddellijk terugsturen of ze naar cleverbridge/Crossrider Sports sturen, uiterlijk veertien dagen vanaf de datum waarop de consument cleverbridge/Crossrider Sports op de hoogte heeft gebracht van de herroeping van de overeenkomst. Er is voldaan aan de termijn als de consument de goederen retourneert vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen. De consument zal de rechtstreekse kosten dragen voor het terugzenden van de goederen.

De consument moet betalen voor de verminderde waarde van de goederen, als deze verminderde waarde kan worden toegeschreven aan de behandeling van de goederen door de consument op een onnodige wijze voor het onderzoeken van de kwaliteit, kenmerken en werking.

13. Amendementen

CyberGhost herziet deze gebruiksovereenkomst periodiek en de bijgewerkte versie wordt altijd gepubliceerd op onze website. U begrijpt en stemt ermee in dat het uw verplichting is om deze voorwaarden af en toe te controleren om op de hoogte te blijven van de actuele regels en verplichtingen. Meldingen van materiële wijzigingen aan de Algemene voorwaarden zullen worden geleverd via een update van de Site of op een andere opvallende manier. Uw gebruik van de inhoud of diensten na de wijzigingen aan deze voorwaarden, vormt uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

14. Toepasselijke wet

De toepasselijke wetgeving is de Engelse wetgeving en de VN Conventie inzake de internationale verkoop van goederen (CISG) is uitgesloten. In het geval van geschillen die voortvloeien uit de voorwaarden van deze overeenkomst, onderwerpen de partijen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van Londen, Verenigd Koninkrijk.

15. Slotbepalingen

Als een bepaling in de overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal die bepaling worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weer te geven, en de overige bepalingen van de overeenkomst blijven volledig van kracht. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of de bepaling van de overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling en wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een latere schending of verzuim.

×

Tijd om uw digitale bescherming te versterken

Het 2-jarenplan is nu
verkrijgbaar voor slechts /m

undefined 45-daagse geld-terug-garantie