DIN IP Din Status

Bestämmelser och villkor

Rekommendera en vän - Villkor och bestämmelser

Fakta

Allmänna affärsvillkor för CyberGhost-produkter

GENOM ATT TA FRAM, ANVÄNDA, INSTALLERA ELLER LADDA NER CyberGhost-PRODUKTER BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT BESTÄMMELSERNA OCH GÅR MED PÅ ATT BINDAS AV DEM OCH TILL FULLO FÖLJA DEM. DU GÅR DESSUTOM MED PÅ ATT FÖLJA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR AVSEENDE DIN ANVÄNDNING AV CyberGhost-PRODUKTERNA OCH DU BEKRÄFTAR ATT DESSA VILLKOR UTGÖR ETT RÄTTSLIGT BINDANDE OCH VERKSTÄLLBART JURIDISKT ELEKTRONISKT AVTAL MELLAN DIG OCH OSS. OM DU INTE GER DITT SAMTYCKE SKA DU INTE TA FRAM, INSTALLERA, LADDA NER ELLER ANVÄNDA CyberGhost-PRODUKTER ENLIGT VAD SOM DEFINIERAS NEDAN.

1. Avtal

Detta avtal ingås mellan CyberGhost LLC, en juridisk enhet i Colorado, och dig som användare av CyberGhosts produkter.

Du har endast tillstånd att använda CyberGhost-produkter om du är över 18 år och juridiskt kapabel och har behörighet att ingå ett avtal med CyberGhost och sådant ingående inte är förbjudet för dig i enlighet med tillämpliga lagar.

CyberGhost förbehåller sig rätten att tilldela dessa villkor till tredje part efter eget gottfinnande med förbehåll för att meddela dig.

Om du bor i USA gäller följande villkor: Bestämmelser och villkor

2. Licens

CyberGhost beviljar dig härmed en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad, återkallelig licens att använda CyberGhost-produkter endast i enlighet med bestämmelserna i detta Användningsavtal. CyberGhost förbehåller sig all rätt, titel och allt intresse som inte uttryckligen beviljas häri under denna licens största möjliga utsträckning under tillämpliga lagar. Du får inte underlicensiera, tilldela eller överföra den licens som beviljats dig häri, och alla försök att underlicensiera, tilldela eller överföra någon del av dina rättigheter under detta avtal annulleras.

Du representerar och garanterar härmed att du endast kommer att använda CyberGhost-produkter eller -tjänsten för sekretess- och säkerhetsbehov och i full överensstämmelse med alla tillämpliga lokala, delstatliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar. Du ska inte gå med på, och inte heller tillåta eller uppmuntra någon tredje part att: (i) förhindra andra att använda CyberGhost-produkterna; (ii) använda CyberGhost-produkterna för något som helst bedrägligt eller olämpligt eller olagligt syfte (t.ex. cyberaktivitet); eller (iii) agera på något sätt som är i överträdelse av detta avtal.

Du samtycker till att du och alla andra användare som du har gett åtkomst till inte kommer att delta i någon av följande aktiviteter:

3. Data

CyberGhost värdesätter din integritet och strävar efter att upprätthålla den. Vi samlar bara in den minsta mängden information för tillhandahållandet av våra produkter. CyberGhost samlar in och använder inga personuppgifter för att göra CyberGhosts produkter tillgängliga, andra än dina inloggningsuppgifter. Om du vill veta mer om hur CyberGhost samlar in och använder data, läs vår sekretesspolicy.

CyberGhost lagrar inte uppgifter i CyberGhost-produkter som tillåter intrång i dina personuppgifter. För alla åtgärder, vilket inbegriper lagring av personuppgifter, exempelvis betalningsrutiner, samarbetar CyberGhost med tredjepartsleverantörer, som åtar sig den separata datalagringen. För mer information rekommenderar vi att du läser klausul 5 nedan och vår sekretesspolicy.

Målet med CyberGhosts produkter är att skydda din integritet men inte din dator. CyberGhosts produkter är inte tänkt som ett antivirus- eller antimalware-verktyg, såvida det inte uttryckligen nämnts.

4. Modifieringar och uppdateringar av produkt

Från tid till annan kan CyberGhost efter eget absolut gottfinnande modifiera CyberGhost-produkter, exempelvis genom att lägga till eller ta bort vissa funktioner för VPN-servrar eller genom att uppdatera programvaran.

CyberGhost kan, efter eget gottfinnande, tillhandahålla begränsad teknisk support, uppgraderingar och uppdateringar för CyberGhost-produkter. I syfte att förbättra och ytterligare utveckla CyberGhost-produkter kan vi automatiskt ladda ner och installera uppdateringar och uppgraderingar från tid till annan. Du går härmed med på att få sådana uppdateringar och uppgraderingar som del av din användning av CyberGhost-produkter. Vi har ingen skyldighet att göra tillgänglig åt dig några som helst supportversioner av CyberGhost-produkter. Dessutom ska vi inte ha någon som helst skyldighet att tillhandahålla support eller underhåll för tjänsterna under detta avtal.

5. Externa tjänsteleverantörer

I syfte att göra CyberGhost-produkter tillgängliga samarbetar CyberGhost med tredjepartsleverantörer (t.ex. leverantörer av digital handel för betalningsrutiner eller databehandlingscenter för våra VPN-servrar). Om du vill läsa mer om tredjepartsleverantörer som CyberGhost samarbetar med, läs vår sekretesspolicy.

Vi gör vårt bästa att övervaka och välja våra partners och säkra de tjänster som vi förser dig med. VI FRÅNSÄGER OSS ALLA REPRESENTATIONER OCH GARANTIER AVSEENDE INNEHÅLL, VAROR, PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER SOM DU ERHÅLLER FRÅN TREDJEPARTSLEVERANTÖRER. Vi är inte ansvariga för tillgänglighet eller överensstämmelse för det innehåll som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer.

6. Säkerhet för ditt användarkonto

Du är den enda ansvariga för att hålla ditt lösenord säkert och för hanteringen av dina användaruppgifter. Ändra regelbundet ditt lösenord. Avslöja inte din användarinformation (användarnamn och lösenord) för tredje parter. Du är den enda ansvariga för aktiviteter relaterade till ditt användarkonto såväl som för de aktiviteter som är relaterade till ditt användarkonto som du har överfört till tredje parter utan berättigande.

7. Policy om acceptabel användning

Eftersom CyberGhost-produkter kan nås från hela världen åtar du dig att säkerställa att din användning av CyberGhost-produkterna kommer att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Du åtar dig att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar och garanterar att du inte kommer att, och att du inte kommer att tillåta någon som helst tredje part att, använda tjänsten på något sätt som kan bryta mot tillämplig lag eller göra intrång på tredje parts rättigheter. Utan att begränsa allmängiltigheten för det ovanstående åtar du dig och garanterar att du inte kommer att, och inte tillåter en tredje part att, (A) bakåtkonstruera, disassemblera, dekompilera, översätta, rekonstruera, omvandla eller extrahera någon som helst del av CyberGhost-produkterna (inklusive utan begränsning alla relaterade signaturer för skadlig programvara och rutiner för identifiering av skadlig programvara), eller (B) ändra, modifiera eller på annat sätt ändra CyberGhost-produkter (inklusive utan begränsning några relaterade signaturer för skadlig programvara och rutiner för identifiering av skadlig programvara); (C) publicera, återförsälja, distribuera, utsända, skicka, kommunicera, överföra, pantsätta, hyra ut, dela eller underlicensiera CyberGhost-produkter; (D) använda CyberGhost-produkter för att tillhandahålla eller skapa en produkt eller tjänst som konkurrerar med CyberGhost-produkter; (E) använda eller försöka använda CyberGhost-produkter för att ladda upp, lagra eller skicka några som helst uppgifter, information eller material som: gör intrång på immateriell egendom eller andra rättigheter som tillhör tredje parter; innehåller något som helst olagligt, skadligt, hotande, kränkande, nedsättande eller på annat sätt anstötligt material av något slag; eller på annat sätt skadar, inaktiverar eller försvagar driften för CyberGhost-produkter; (F) erhålla eller försöka erhålla obehörig åtkomst till CyberGhost-produkter eller till nätverk som är anslutna till dem, eller till innehåll som lagras eller levereras genom dem, på något sätt, inklusive genom att hacka, erhålla obehörig åtkomst till (spoof) eller försöka kringgå eller omintetgöra eventuella brandväggar eller andra teknologiska eller andra skydd eller säkerhetsåtgärder.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga åtgärder när CyberGhost-produkter inte används i överensstämmelse med dessa bestämmelser och tillämpliga lagar, inklusive att samarbeta med offentliga eller privata myndigheter enligt lag.

Dessutom förbehåller sig CyberGhost rätten, där det gäller intrång på detta avtal att bland annat begränsa åtkomst till eller göra uppehåll i åtkomsten, helt eller delvis, till CyberGhost-produkter utan att tilldela en återbetalning för tjänster som redan betalats för, såväl som att vidta rättsliga åtgärder.

Rättsinnehavare som drar slutsatserna att, medelst innehållet som laddats ner via CyberGhost-produkter, det har gjorts överträdelse på deras rättsliga intresse, för exempelvis immateriell egendom, kan kontakta våra upphovsrättsrepresentanter (copyright@cyberghost.ro) så att vi kan förhindra ytterligare åtkomst till sådant innehåll.

8. Ansvarsfriskrivning

CyberGhost tillhandahåller ingen garanti för tjänsten eller programvaran. CyberGhost är inte ansvarigt för skador som kan uppstå efter exponering av användarens identitet eller IP-adress eller driftstopp i individuella VPN-servrar. Dessutom erbjuder CyberGhost ingen garanti för vissa servrars tillgänglighet inom CyberGhost-nätverket och för deras prestanda.

FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM ANNARS SPECIFIKT TILLHANDAHÅLLA HÄRI, TILLHANDAHÅLLS CyberGhost-produkter "I BEFINTLIGT SKICK" OCH CYBERGHOST UTSTÄLLER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR OCH, I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, FRÅNSÄGER VI OSS ALLA VILLKOR OCH GARANTIER SOM ÄR INBEGRIPNA ENLIGT FÖRFATTNING, RÄTT SOM GRUNDAR SIG PÅ RÄTTSPRAXIS, RÄTTSLÄRA ELLER ANDRA LAGTEORIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR ICKE-INTRÅNG PÅ TREDJE PARTS RÄTTIGHET, SÄLJBARHET, PASSANDE KVALITET ELLER PASSNING FÖR NÅGOT VISST SYFTE. CYBERGHOST GARANTERAR INTE ATT DRIFTEN FÖR CYBERGHOST-PRODUKTER KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT DEN KOMMER ATT FUNGERA KORREKT PÅ ALLA GIVNA ENHETER ELLER MED NÅGON SPECIFIK KONFIGURATION AV MASKINVARA OCH/ELLER PROGRAMVARA, ELLER ATT DEN KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLA FULLSTÄNDIGT SKYDD FÖR INTEGRITETEN AV VALDA UPPGIFTER, VALD INFORMATION ELLER VALT INNEHÅLL SOM LAGRATS ELLER SKICKAS VIA INTERNET.

9. Gottgörelse

Du går med på att gottgöra och hålla CyberGhost och dess dotterbolag, närstående företag, befattningshavare, agenter, co-branding-partners eller andra partners, och anställda, skadeslösa från alla påstådda anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som gjorts av någon tredje part på grund av, eller som uppstår från, din åtkomst till eller användning av CyberGhost-produkter. Användaren är ensam ansvarig för sina åtgärder när hen använder CyberGhost-produkter.

10. Prenumerationer

CyberGhost-produkterna blir tillgängliga för dig efter att ha valt din prenumeration och din registrering. Det finns en fullständig lista med prenumerationsplaner och prissättning på webbplatsen. CyberGhost förbehåller sig rätten att ändra prenumerationsavgifter eller införa nya avgifter när som helst efter rimlig varning i förväg som annonserats på webbplatsen eller skickats via e-post. Eventuella ändringar i prissättningen kommer inte att påverka din befintliga prenumeration och träder i kraft efter förnyad prenumeration. Inköp av prenumerationer och återbetalningar hanteras via flera tredjeparts betalningsföretag.

Prenumerationsplaner förnyas automatiskt som standard vid slutförandet av faktureringsperioden, förutsatt att detta stöds av ditt betalkort, såvida du inte avbryter automatisk förnyelse. Förlängningstiden kommer att anges i dina abonnemangsvillkor vid tidpunkten för köpet. Prenumerationsavgiften debiteras automatiskt med den betalningsmetod som du senast valde. Du kan när som helst avbryta automatisk förnyelse. Om du vill avbryta automatisk förnyelse kan du göra det genom att logga in på ditt konto, klicka på "Kontrollera prenumeration" i fliken "Översikt" och klicka på "Avbryt prenumeration" samt följa uppmaningarna; du kan också mejla support på support@cyberghost.ro eller support@cyberghost.com. Uppsägnings- och återbetalningsvillkoren anges i klausulen ”Uppsägning och återbetalning” nedan.

11. Uppsägning och återbetalning

Du kan avsluta en prenumeration när som helst genom att följa nedanstående process:

Hur kan jag säga upp min prenumeration?

Om du avslutar din prenumeration inom den nedan specificerade tidsramen (beroende på typen av din prenumeration) och kontaktar support (support@cyberghost.ro eller support@cyberghost.com) för att begära en återbetalning, ska vi återbetala hela den betalade summan i enlighet med vår återbetalningsgaranti: Återbetalningspolicy 45 dagars pengarna tillbaka-garanti. Obs: Om du köpte en CyberGhost VPN-prenumeration via App Store eller iTunes, är ditt konto underkastat Apples användarvillkor. Du måste begära en återbetalning genom App Store. På samma sätt, om du köpte en CyberGhost VPN-prenumeration genom en tredjepartsförsäljare, måste du kontakta säljaren för deras respektive återbetalningspolicy.

Typ av prenumerationPengarna-tillbaka-garanti (fullständig återbetalning)
Prenumeration på sex (6) månader och merPengarna-tillbaka-garantin (fullständig återbetalning) för avslutande inom 45 dagar
Prenumeration på en (1) månadPengarna-tillbaka-garantin (fullständig återbetalning) för avslutande inom 14 dagar

Om du avslutar din prenumeration när som helst efter utgången av respektive pengarna-tillbaka-garantiperiod kommer du inte att få någon återbetalning, men du kommer att behålla åtkomst för den köpta perioden (t.ex. om du köper en årlig prenumeration och du väljer att avbryta din prenumeration efter 3 månader, kommer du inte att få någon återbetalning, men du kommer att ha tillgång till och kunna njuta av tjänsterna tills utgången av din årliga prenumeration och vid utgången av abonnemanget kommer det inte att förnyas).

Om avtalet som helhet sägs upp kommer du inte att kunna komma åt ditt användarkonto och det kommer inte att finnas någon giltig licens för användning av CyberGhost Products Apps och CyberGhost Products Client-Software.

Efter avslutandet av detta avtal avslutas alla licenser som beviljats häri och du har då inte längre åtkomst till CyberGhost-produkterna.

12. Rätt till återkallande för konsumenter

Bestämmelserna i denna klausul 12 ska endast gälla konsumenter som lägger en order från en medlemsstat i EU:

12.1. Återkallande

12.1.1. Konsumenter ska ha rätt att återkalla detta avtal inom fjorton (14) dagar utan att uppge en orsak.

12.1.2. När det gäller ett avtal om tjänster eller ett avtal om leverans av individuellt förvärvat eller återkommande digitalt innehåll som inte är installerat på en fysisk databärare ska ångerfristen vara fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks.
Vid ett köpeavtal om leverans av varor (t.ex. backup-cd-skivor) ska ångerfristen vara fjorton dagar från den dag då konsumenten– eller en tredje part som utsetts av konsumenten och som inte är en transportör – tar varorna i besittning.

12.1.3. I enlighet med tillämplig lag finns inte och uppstår inte rätt till återkallande

➢ med avseende på avtal för leverans av gods om de inte är färdigtillverkade utan tillverkades i enlighet med konsumentens egna val eller avgörande eller är tydligt anpassade till kundens egna behov, och

➢ med avseende på avtal för leveransen av ljud- och videoinspelningar eller datorprogram i ett förseglat paket om förseglingen brutits efter leverans.

12.2. Avstående från rätten till återkallande

BESTÄMMELSERNA I DENNA KLAUSUL 12 SKA ENDAST GÄLLA KONSUMENTER SOM INGÅR ETT AVTAL FÖR LEVERANS AV DIGITALT INNEHÅLL SOM INTE INSTALLERATS PÅ EN FYSISK DATABÄRARE.

KONSUMENTEN:

1) GÅR UTTRYCKLIGEN MED PÅ ATT VERKSTÄLLANDET AV DETTA AVTAL SKA INLEDAS FÖRE UTGÅNGEN AV PERIODEN FÖR ÅTERKALLANDE, OCH

2) ÄR MEDVETEN OM ATT HEN KOMMER ATT FÖRLORA SIN RÄTT TILL ÅTERKALLANDE NÄR VERKSTÄLLANDET AV DETTA AVTAL PÅBÖRJAS.

Eventuell pengarna-tillbaka-garanti eller annan garanti eller garanti för liknande innehåll som beviljas av cleverbridge enligt vad som regleras i klausul 14 ska inte påverkas av denna klausul.

12.3. Utövande av rätten till återkallande

Om konsumenten vill utöva rätten till återkallande måste konsumenten informera CyberGhost VPN (via cleverbridge (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, DE-50670 Köln, Tyskland, tfn: +49 221 222 45 – 0, fax: +49 221 222 45 – 19, e-postadress: cs@cleverbridge.com) eller Crossrider Sports via https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support.) genom att göra ett tydligt tillkännagivande om sitt beslut att återkalla avtalet (t.ex. via brev som skickas via ordinarie post, fax eller e-post). Konsumenten kan använda formulärmallen för återkallande och följa dessa instruktioner för återkallande för detta syfte, men det är inte ett krav.

I syfte att uppfylla deadline för återkallande är det tillräckligt för konsumenten att skicka meddelande om att hen utövar sin rätt till återkallande före utgången av perioden för återkallande.

12.4 Juridiska konsekvenser av återkallande

12.4.1 Om konsumenten återkallar detta avtal måste cleverbridge eller Crossrider Sports omedelbart återbetala alla betalningar som cleverbridge eller Crossrider Sports har fått från konsumenten, inklusive leveranskostnader, inte senare än fjorton dagar från det datum då meddelandet om återkallandet av avtalet mottogs av cleverbridge eller Crossrider Sports (med undantag av ytterligare kostnader som ådragits eftersom konsumenten har valt ett annat leveranssätt än det mest ekonomiska, dvs. den standardleverans som erbjuds av cleverbridge eller Crossrider Sports). För denna återbetalning ska cleverbridge eller Crossrider Sports använda samma betalningsmetoder som användes av konsumenten i den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen överenskommits med konsumenten. I inget fall ska konsumenten debiteras en avgift för återbetalningen.

12.4.2 När det gäller ett avtal för tjänster ska följande gälla: om konsumenten begärde att tjänsterna påbörjas under perioden för återkallande ska konsumenten betala cleverbridge/Crossrider Sports ett rimligt belopp, som motsvarar procentvärdet för tjänster som tillhandahållits då konsumenten informerar cleverbridge/Crossrider Sports om utövandet av hans rättighet att återkalla avtalet, i jämförelse med den totala omfattning av de tjänster som räknats med i avtalet.

12.4.3 Om det finns ett inköpsavtal för leveransen av varor ska följande gälla: cleverbridge/Crossrider Sports kan vägra att utställa en återbetalning tills den har mottagit varorna eller tills konsumenten bevisar att hen skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigare. Konsumenten ska omedelbart returnera eller skicka varorna till cleverbridge/Crossrider Sports inte senare än fjorton dagar från det datum då konsumenten informerade cleverbridge/Crossrider Sports om återkallandet av avtalet. Deadline uppfylls om konsumenten skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden. Konsumenten ska stå för de direkta kostnaderna för retur av varorna.

Konsumenten måste betala för det förminskade värdet för varorna om det förminskade värdet kan tillskrivas hens behandling av varorna på ett onödigt sätt för att undersöka varornas kvalitet, egenskaper och funktion.

13. Ändringar

CyberGhost går igenom detta användningsavtal från tid till annan och den uppdaterade versionen finns alltid publicerad på vår webbplats. Du förstår och går med på att det är din skyldighet att gå igenom dessa villkor från tid till annan för att hålla dig informerad om aktuella regler och skyldigheter. Tillkännagivande om väsentliga ändringar i villkoren tillhandahålls genom en uppdatering på webbplatsen eller på annat framträdande sätt. Din användning av innehållet eller tjänsterna efter ändringarna i dessa villkor utgör ditt godkännande av de ändrade villkoren.

14. Tillämplig lag

Den gällande lagen är engelsk lag och FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor gäller inte. Om dispyter uppstår från villkoren i detta avtal underkastar sig parterna härmed oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen i London, Storbritannien.

15. Slutgiltiga bestämmelser

Om någon bestämmelse i avtalet anses ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen tolkas på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag för att återspegla den ursprungliga avsikten med bestämmelsen, och de återstående bestämmelserna i avtalet ska förbli i full kraft och verkan. Underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i avtalet ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse, eller anses vara ett avstående från något efterföljande brott eller försummelse.

×

Dags att utöka ditt digitala skydd

2-årsplanen finns nu
tillgänglig för endast /mån

undefined 45-dagars pengarna tillbaka-garanti