Twój IP Twój status

Zasady i warunki umowy

Poleć znajomemu Zasady i warunki umowy

Stopka

Ogólne warunki handlowe dla Produktów CyberGhost

OTWIERAJĄC, UŻYWAJĄC, INSTALUJĄC LUB POBIERAJĄC PRODUKTY CyberGhost POTWIERDZASZ PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE WARUNKÓW I ZGADZASZ SIĘ NA ICH OBOWIĄZYWANIE I PRZESTRZEGANIE. PONADTO ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW CyberGhost, RÓWNIEŻ POTWIERDZAJĄC, ŻE TE WARUNKI STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ I WYKONALNĄ UMOWĘ ELEKTRONICZNĄ MIĘDZY TOBĄ A DOSTAWCĄ. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NIE NALEŻY OTWIERAĆ, INSTALOWAĆ, POBIERAĆ ANI UŻYWAĆ PRODUKTÓW CyberGhost ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WYTYCZNYMI.

1. Umowa

Niniejsza umowa została zawarta między firmą CyberGhost LLC a Tobą jako użytkownikiem Produktów CyberGhost.

Używanie Produktów CyberGhost jest możliwe wyłącznie, jeśli Użytkownik jest osobą pełnoletnią i ma prawną zdolność do zawarcia umowy z CyberGhost, a wspomniane zawarcie umowy nie jest zabronione przez obowiązujące przepisy prawa.

CyberGhost zachowuje prawo do przypisania tych warunków każdej osobie trzeciej według własnego uznania z zastrzeżeniem o przesłaniu Ci stosownego powiadomienia.

Jeśli mieszkasz w USA obowiązują Cię następujące warunki: Zasady i warunki umowy

2. Licencja

CyberGhost niniejszym udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej i odwoływalnej licencji na użytkowanie Produktów CyberGhost wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Użytkownika. CyberGhost zastrzega sobie wszystkie prawa, tytuły i udziały, które nie zostały wyraźnie udzielone w ramach niniejszej licencji, w najszerszym możliwym zakresie zgodnym z obowiązującym prawem. Nie wyraża się zgody na udzielanie sublicencji, przypisywanie lub przenoszenie licencji udzielonej zgodnie z niniejszą umową, a każda próba udzielania sublicencji, przypisania lub przeniesienia jakiejkolwiek części praw Użytkownika określonych w niniejszej Umowie jest nieważna.

Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że będzie korzystać z Produktów CyberGhost lub Usługi wyłącznie dla potrzeb prywatności i bezpieczeństwa jak i w pełnej zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami, zasadami i regulacjami. Użytkownik nie będzie wyrażać zgody ani zachęcać osób trzecich do: (i) uniemożliwiania innym korzystania z Produktów CyberGhost; (ii) wykorzystywania Produktów CyberGhost w nieuczciwych, nieodpowiednich lub nielegalnych celach (np. cyberaktywność); lub (iii) działania, które w jakikolwiek sposób narusza niniejszą Umowę.

Zgadzasz się, że Ty i żaden inny użytkownik, któremu przekazujesz dostęp, nie będzie uczestniczył w żadnej z następujących czynności:

3. Dane

CyberGhost ceni Twoją prywatność i dba o jej ochronę. Zbieramy tylko minimum informacji na temat dostarczania naszych Produktów. CyberGhost nie gromadzi i nie wykorzystuje żadnych danych osobowych do udostępniania Produktów CyberGhost, innych niż szczegóły logowania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobie gromadzenia i wykorzystywania danych przez CyberGhost, przeczytaj naszą Politykę prywatności.

CyberGhost nie przechowuje danych w ramach Produktów CyberGhost, które mogłyby ingerować w Twoje dane osobowe. W przypadku wszystkich operacji, które wiążą się z przechowywaniem danych osobowych, takich jak na przykład operacje płatnicze, CyberGhost współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy podejmują się oddzielnego przechowywania danych. Aby uzyskać więcej informacji, zalecamy zapoznanie się z punktem 5 poniżej i naszą Polityką prywatności.

Celem Produktów CyberGhost jest ochrona Twojej prywatności, ale nie Twojego komputera. Produkty CyberGhost nie są narzędziem antywirusowym lub chroniącym przed złośliwym oprogramowaniem, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone.

4. Modyfikacje i aktualizacje Produktów

Od czasu do czasu CyberGhost, według własnego uznania, może modyfikować Produkty CyberGhost, na przykład dodając lub usuwając pewne funkcje serwerów VPN lub aktualizując oprogramowanie.

CyberGhost może, według własnego uznania, udzielać ograniczonego wsparcia technicznego oraz dostarczać ulepszenia i aktualizacje Produktów CyberGhost. W celu ulepszania i dalszego rozwijania Produktów CyberGhost od czasu do czasu dokonywane będą automatyczne pobierania i instalacje aktualizacji i ulepszeń. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie tych aktualizacji i ulepszeń w ramach użytkowania Produktów CyberGhost. Dodatkowo, dostawca nie będzie zobowiązany zapewniać wsparcia ani utrzymania dla Usług opisanych w niniejszej Umowie.

5. Zewnętrzni dostawcy usług

W celu udostępniania usług związanych z Produktami CyberGhost, CyberGhost współpracuje z dostawcami zewnętrznymi (takimi jak dostawcy usług handlu cyfrowego w zakresie operacji płatności lub centrów przetwarzania danych dla naszych serwerów VPN). Aby dowiedzieć się więcej na temat dostawców zewnętrznych, z którymi współpracuje CyberGhost, przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Dokładamy wszelkich starań by jak najlepiej monitorować i wybierać naszych partnerów oraz zabezpieczać świadczone usługi. ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TREŚCI, TOWARÓW, OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG, KTÓRE UŻYTKOWNIK UZYSKA OD STRON TRZECICH. Nie odpowiadamy za dostępność treści dostarczanych przez strony trzecie ani za ich zgodność z przepisami.

6. Bezpieczeństwo Twojego konta użytkownika

Jesteś jedyną osobą, która ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego hasła oraz za traktowanie Twoich danych użytkownika. Prosimy o regularne zmienianie swojego hasła. Swoich informacji użytkownika (nazwy użytkownika i hasła) nie należy ujawniać osobom trzecim. Tylko Ty odpowiadasz za aktywności dotyczące Twojego konta użytkownika, jak również za aktywności dotyczące Twojego konta użytkownika, które bez uzasadnienia przekazałeś osobom trzecim.

7. Zasady akceptowalnego użytkowania

Ponieważ Produkty CyberGhost są dostępne z dowolnego miejsca na świecie, Użytkownik zobowiązuje się dbać, aby sposób korzystania przez niego z Produktów CyberGhost był zgodny ze wszelkimi obowiązującymi miejscowymi przepisami i rozporządzeniami. Użytkownik zobowiązuje się postępować w sposób zgodny ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i rozporządzeniami oraz nie korzystać z usługi i nie pozwalać jakimkolwiek innym osobom trzecim na korzystanie z usługi w jakikolwiek sposób, który mógłby naruszyć obowiązujące prawo lub naruszyć prawa osób trzecich. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego sformułowania, Użytkownik niniejszym zobowiązuje się, że nie będziesz wykonywać, a także nie dopuści to tego, aby osoby trzecie wykonywały, którąkolwiek z następujących czynności: (A) odtwarzanie metodą „reverse engineer”, deasemblacja, dekompilacja, tłumaczenie, rekonstruowanie/przebudowywanie, przekształcanie lub wyodrębnianie jakiejkolwiek części Produktów CyberGhost (w tym między innymi wszelkich powiązanych oznaczeń oprogramowania złośliwego (malware signatures) oraz metod wykrywania oprogramowania złośliwego (malware detection routines), lub (B) zmiana, modyfikacja lub inna metoda zmieniania Produktów CyberGhost (w tym między innymi wszelkich powiązanych oznaczeń oprogramowania złośliwego (malware signatures) oraz metod wykrywania oprogramowania złośliwego (malware detection routines)); (C) publikowanie, odsprzedawanie, dystrybucja, rozpowszechnianie/nadawanie, transmisja, komunikowanie, transfer/cesja, zastawianie, wynajmowanie, udostępnianie lub udzielanie sublicencji na Produkty CyberGhost; (D) wykorzystywanie Produktów CyberGhost w celu oferowania bądź stworzenia produktu lub usług, które będą konkurencyjne wobec Produktów CyberGhost; (E) wykorzystywanie lub podejmowanie prób wykorzystywania Produktów CyberGhost w celu wgrywania, przechowywania lub transmisji jakichkolwiek danych, informacji lub materiałów, które: naruszają własność intelektualną lub inne prawa osób trzecich; zawierają niezgodne z prawem, szkodliwe, stanowiące zagrożenie, stanowiące naruszenie, oszczercze/obraźliwe lub z innych powodów niewłaściwe materiały jakiegokolwiek rodzaju; lub też uszkadzanie, wyłączanie i utrudnianie funkcjonowania Produktów CyberGhost w dowolny inny sposób; (F) uzyskiwanie lub próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Produktów CyberGhost bądź połączonych z nimi sieci, lub zawartości przekazywanej bądź przesyłanej za ich pośrednictwem w dowolny sposób, w tym działania hakerskie, spoofing lub próby obejścia lub pokonania zabezpieczeń, takich jak dowolne urządzenia typu „firewall” lub inne zabezpieczenia technologiczne lub środki bezpieczeństwa.

Zastrzegamy sobie prawo do podejmowania odpowiednich kroków w przypadku użytkowania Produktów CyberGhost w sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami i obowiązującym prawem, w tym możliwość zgodnej z prawem współpracy z organami publicznymi lub podmiotami prywatnymi.

Co więcej, CyberGhost zastrzega sobie prawo, w przypadku naruszenia niniejszej Umowy, do, między innymi, ograniczenia lub zawieszenia, w całości lub w części, dostępu do Produktów CyberGhost bez zwrotu zapłaty za Usługi już opłacone, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.

Dysponenci praw podejrzewający, że przy użyciu treści pobranych za pośrednictwem Produktów CyberGhost naruszany jest ich interes prawny, np. własność intelektualna, mogą kontaktować się z naszymi przedstawicielami ds. praw autorskich (copyright@cyberghost.ro), aby umożliwić nam zablokowanie dalszego dostępu do takich treści.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

CyberGhost nie oferuje żadnej gwarancji na usługę lub oprogramowanie. CyberGhost nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z ujawnienia tożsamości lub adresu IP użytkownika ani uszkodzenia poszczególnych serwerów VPN. Co więcej, CyberGhost nie udziela żadnej gwarancji co do dostępności określonych serwerów w ramach sieci CyberGhost oraz ich działania.

O ILE NIE PODANO INACZEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE Produkty CyberGhost SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE FABRYCZNYM I CYBERGHOST NIE UDZIELA ŻADNEJ BEZPOŚREDNIEJ ANI DOMYŚLNEJ GWARANCJI, RÓWNIEŻ NIE OFERUJĄC ŻADNYCH KONKRETNYCH WARUNKÓW ORAZ, W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRZEPISY STOPNIU, ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WARUNKÓW I GWARANCJI DOROZUMIANYCH PRZEZ STATUTY, PRAWO ZWYCZAJOWE, ORZECZNICTWO LUB INNE TEORIE PRAWNE, ZAWIERAJĄCE, ALE NIE OGRANICZONE DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, SPRZEDAWALNOŚCI, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI LUB OPISU DLA JAKIEGOKOLWIEK CELU. CYBERGHOST NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE PRODUKTÓW CYBERGHOST BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ BEZ PRZERW I BŁĘDÓW, ŻE BĘDZIE DZIAŁAĆ POPRAWNIE NA KAŻDYM URZĄDZENIU LUB Z JAKĄKOLWIEK KONFIGURACJĄ SPRZĘTU I/LUB OPROGRAMOWANIA. JEDNOCZEŚNIE NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTARCZANA BĘDZIE KOMPLETNA OCHRONA INTEGRALNOŚCI OKREŚLONYCH DANYCH, INFORMACJI LUB TREŚCI ZAPISANYCH, LUB PRZESYŁANYCH PRZEZ INTERNET.

9. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się wypłacić odszkodowanie lub zwolnić od odpowiedzialności firmę CyberGhost wraz se spółkami zależnymi, stowarzyszonymi, jej dyrektorami, reprezentantami, firmami co-brandingowymi lub innymi partnerami oraz pracowników wobec wszelkich domniemanych roszczeń lub żądań, w tym rozsądnych opłat adwokackich, skierowanych przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku dostępu użytkownika do Produktów CyberGhost. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania przy wykorzystaniu Produktów CyberGhost.

10. Subskrypcje

Produkty CyberGhost są dostępne po wybraniu subskrypcji i rejestracji. Pełna lista planów subskrypcji i cen jest dostępna w Witrynie. CyberGhost zastrzega sobie prawo do zmiany opłat subskrypcyjnych lub ustanowienia nowych opłat w dowolnym momencie po powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem opublikowanym w Witrynie lub przesłanym pocztą elektroniczną. Zmiany cen nie będą miały wpływu na istniejącą subskrypcję i zaczną obowiązywać po jej odnowieniu. Zakupy subskrypcji i zwroty pieniędzy są obsługiwane za pośrednictwem wielu zewnętrznych firm płatniczych.

Plany subskrypcji odnawiają się automatycznie po zakończeniu okresu rozliczeniowego, pod warunkiem że obsługuje to Twoja karta kredytowa, chyba że anulujesz automatyczne odnawianie. Okres odnowienia zostanie określony w warunkach subskrypcji w momencie zakupu. Opłata abonamentowa zostanie automatycznie pobrana z ostatnio wybranej metody płatności. Możesz przerwać automatyczne odnawianie w dowolnym momencie. Jeżeli chcesz zrezygnować z automatycznego odnawiania, możesz to zrobić, logując się na swoje konto, klikając w zakładce "Przegląd" opcję "Sprawdź subskrypcję", a następnie opcję "Anuluj subskrypcję" i postępując zgodnie z kolejnymi komunikatami. Możesz także wysłać e-mail do pomocy technicznej na adres support@cyberghost.ro lub support@cyberghost.com. Warunki anulowania i zwrotu kosztów opisano w poniższej klauzuli „Anulowanie i zwroty”.

11. Anulowanie i zwroty

Możesz zakończyć subskrypcję w jakimkolwiek momencie stosując poniższą procedurę:

Jak mogę anulować mój abonament

Jeśli zakończysz swoją subskrypcję w określonym poniżej terminie (w zależności od rodzaju twojej subskrypcji) i skontaktujesz się z pomocą techniczną (support@cyberghost.ro lub support@cyberghost.com) z prośbą o zwrot pieniędzy, zwrócimy pełną kwotę zgodnie z naszą gwarancją zwrotu pieniędzy: Polityka Zwrotu 45 Dni Gwarancja Zwrotu Pieniędzy. Uwaga: Jeśli zakupiłeś subskrypcję CyberGhost VPN za pośrednictwem App Store lub iTunes, twoje konto podlega warunkom korzystania z usług Apple. Będziesz musiał poprosić o zwrot pieniędzy w App Store. Podobnie, jeśli zakupiłeś subskrypcję CyberGhost VPN od sprzedawcy trzeciej strony, musisz skontaktować się ze sprzedawcą, aby dowiedzieć się o ich polityce zwrotów.

Rodzaj abonamentuOkres gwarancji zwrotu pieniędzy (pełny zwrot)
Abonament 6-miesięczny lub dłuższyGwarancja zwrotu pieniędzy (pełny zwrot) w przypadku wypowiedzenia w ciągu 45 dni
Abonament 1-miesięcznyGwarancja zwrotu pieniędzy (pełny zwrot) w przypadku wypowiedzenia w ciągu 14 dni

Jeśli zakończysz subskrypcję w dowolnym momencie po upływie danego okresu gwarancji zwrotu pieniędzy, nie otrzymasz zwrotu pieniędzy, ale zachowasz dostęp przez zakupiony okres (np. jeśli kupisz roczną subskrypcję i zdecydujesz się ją anulować po 3 miesiącach, nie otrzymasz zwrotu pieniędzy, ale zachowasz dostęp i możliwość korzystania z usług aż do wygaśnięcia rocznej subskrypcji i po wygaśnięciu subskrypcji nie zostanie ona odnowiona).

W przypadku, gdy dochodzi do wypowiedzenia umowy jako całości, nie będzie możliwości uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i nie będzie ważnej licencji na użytkowanie aplikacji CyberGhost ani oprogramowania klienta CyberGhost.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszystkie licencje udzielone niniejszym dokumentem zostaną zakończone i użytkownik nie będzie miał dostępu do Produktów CyberGhost.

12. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

Postanowienia niniejszego punktu 12 jedynie odnoszą się do Konsumentów, którzy składają zamówienie z kraju członkowskiego Unii Europejskiej:

12.1. Unieważnienie

12.1.1. Konsumenci mają prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu (14) dni bez podania przyczyny.

12.1.2. W przypadku umowy o świadczenie Usług lub umowy o dostarczanie indywidualnie nabywanych lub powtarzalnych treści cyfrowych, które nie są zainstalowane na fizycznym nośniku danych, okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku umowy kupna na dostawę towarów (np. zapasowe płyty CD) okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Konsument – ​​lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem towarowym – przejmie w posiadanie z dóbr.

12.1.3. Według obowiązujących przepisów, prawo do odstąpienia nie odnosi się do tej sytuacji lub nie istnieje

w odniesieniu do umów na dostawę towarów, które nie są uprzednio wyprodukowane, lecz zostały stworzone na indywidualne zlecenie Konsumenta lub są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb Konsumenta oraz

w odniesieniu do umów na dostawę nagrań audio i wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli pieczęć została złamana po dostawie.

12.2. Zrzeczenie się prawa do odstąpienia od umowy

POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO PUNKTU 12 STOSUJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWIERAJĄ UMOWĘ NA DOSTAWĘ TREŚCI CYFROWYCH NIE ZAINSTALOWANYCH NA FIZYCZNYM NOŚNIKU DANYCH.

KONSUMENT:

1) WYRAŻA ZGODĘ NA WYKONANIE TEJ UMOWY PRZED UPŁYWEM OKRESU ODSTĄPIENIA I

2) JEST ŚWIADOMY, ŻE STRACI SWOJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA, GDY ROZPOCZNIE SIĘ WYKONANIE TEJ UMOWY.

Jakakolwiek gwarancja zwrotu pieniędzy lub inna podobna gwarancja oferowana przez cleverbridge zgodnie z przepisami punktu 14 nie ulegnie modyfikacji ze względu na obecny Punkt.

12.3. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Konsument musi poinformować CyberGhost VPN (za pośrednictwem cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Kolonia, Niemcy, tel: +49 221-222 45-0, fax: +49 221-222 45-19, email: cs@cleverbridge.com) lub Crossrider Sports za pośrednictwem strony https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support), dokonując wyraźnego oświadczenia na temat swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (np. za pomocą listu, faksu lub wiadomości e-mail). Konsument może wykorzystać przykładowy formularz odstąpienia, stosując instrukcje odstąpienia, lecz nie jest to warunek konieczny.

By dotrzymać termin odstąpienia, wystarczy by Konsument wysłał powiadomienie o skorzystaniu ze swojego prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

12.4 Skutki prawne odstąpienia od umowy

12.4.1 Jeśli Konsument odstąpi od niniejszej umowy, cleverbridge lub Crossrider Sports muszą bezzwłocznie zwrócić wszystkie płatności otrzymane od Konsumenta, wraz z kosztami dostawy, nie później niż czternaście dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez cleverbridge lub Crossrider Sports (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych z powodu decyzji Konsumenta o wybraniu innego sposobu dostawy niż tego, który byłby najbardziej efektywny pod względem kosztów, tj. standardowego sposobu dostawy oferowanego przez cleverbridge lub Crossrider Sports). W celu dokonania tego zwrotu, cleverbridge lub Crossrider Sports wykorzystają ten sam środek płatności, który był wykorzystany przez Konsumenta w oryginalnej transakcji, z wyjątkiem sytuacji, w której ustali się inny sposób zwrotu z Konsumentem. W żadnym wypadku nie jest dozwolone potrącenie opłaty Konsumentowi za zwrot.

12.4.2 W przypadku umowy na Usługi, stosuje się następujące przepisy: jeśli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług w trakcie okresu odstąpienia, Konsument zapłaci firmie cleverbridge/Crossrider Sports rozsądną kwotę, odpowiadającą procentowi Usług świadczonych Konsumentowi do czasu, gdy ten poinformował firmę cleverbridge/Crossrider Sports o odstąpieniu od umowy, w porównaniu do całkowitej kwoty, przewidzianej przez umowę na świadczenie Usług.

12.4.3 Jeśli zawarta została umowa na dostawę towarów, stosuje się następujące przepisy: cleverbridge/Crossrider Sports może odmówić dokonania zwrotu do momentu otrzymania z powrotem towarów lub do momentu, gdy Konsument udowodni, że produkty odesłał, cokolwiek nastąpi wcześniej. Konsument bezzwłocznie odda lub odeśle towary do cleverbridge/Crossrider Sports nie później niż czternaście dni od daty poinformowania o odstąpieniu od umowy. Termin ten można uznać za spełniony jeśli Konsument odeśle towary przed końcem czternastodniowego okresu. Konsument poniesie bezpośrednie koszty odesłania towarów.

Konsument musi zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, jeśli to zmniejszenie wynika z jego nieuzasadnionych działań, polegających na sprawdzeniu ich jakości, cech oraz funkcjonalności.

13. Zmiany

Od czasu do czasu CyberGhost aktualizuje niniejszą umowę użytkownika, a jej aktualna wersja jest zawsze dostępna w naszej witrynie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż jego obowiązkiem jest przeglądanie niniejszych Warunków od czasu do czasu, aby pozostawać na bieżąco z aktualnymi zasadami i obowiązkami. Informacje o istotnych zmianach w Warunkach będą publikowane w witrynie lub w inny łatwo dostępny sposób. Dalsze korzystanie z Treści lub Usług po wprowadzeniu zmian w niniejszych Warunkach oznacza akceptację zmienionych Warunków.

14. Obowiązujące prawo

Prawem właściwym jest prawo angielskie a konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wykluczona. W przypadku sporów wynikających z postanowień niniejszej Umowy, strony niniejszym nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów w Londynie, Wielka Brytania.

15. Postanowienia końcowe

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, przepis ten jest interpretowany w sposób zgodny z prawem właściwym w celu odzwierciedlenia pierwotnego zamiaru przepisu, a pozostałe postanowienia Umowy pozostają w pełni w mocy i są skuteczne. Niewykonanie obowiązków prawa lub postanowienia Umowy nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa, lub postanowienia, lub jest uznane za zrzeczenie się wszelkich późniejszych naruszeń, lub niewywiązywania się z zobowiązań.

×

Czas ulepszyć swoją ochronę cyfrową

Plan 2-letni jest teraz
dostępny za jedyne /mies.

undefined 45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy