Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro produkty CyberGhost Popis
služby a ceny produktů CyberGhost

Všeobecné obchodní podmínky pro produkty CyberGhost

PŘÍSTUPEM, POUŽÍVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO STAŽENÍM PRODUKTŮ CyberGhost POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI PODMÍNKY, ROZUMÍTE JIM A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ A ŽE SE JIMI BUDETE ŘÍDIT. DÁLE SOUHLASÍTE S DODRŽOVÁNÍM VŠECH PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ CyberGhost A POTVRZUJETE, ŽE TYTO PODMÍNKY PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZNOU A PRÁVNĚ VYMAHATELNOU ELEKTRONICKOU SMLOUVU UZAVŘENOU MEZI VÁMI A NÁMI. POKUD S TÍMTO NESOUHLASÍTE, NEPŘISTUPUJTE, NEINSTALUJTE, NESTAHUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE PRODUKTY CyberGhost, JAK JSOU DEFINOVÁNY NÍŽE.

1. Smlouva

Tato smlouva se uzavírá mezi společností CyberGhost SRL, 70-72 Dionisie Lupu St., District 1, 010458 Bukurešť, Rumunsko (č. v obchodního rejstříku v Bukurešti J40/1278/2011, DIČ. RO28003392) a vámi jakožto uživatelem produktů CyberGhost.

Produkty CyberGhost smíte používat pouze v případě, že jste právně způsobilí a oprávněni uzavřít smlouvu se společností CyberGhost a takové uzavření vám není dle platných zákonů zakázáno.

2. Licence

CyberGhost vám tímto uděluje osobní, nevýhradní, nepřenosnou, omezenou a odvolatelnou licenci k používání produktů CyberGhost, a to výhradně v souladu s podmínkami této smlouvy o používání. CyberGhost si vyhrazuje veškerá práva, nároky a oprávnění, která zde nejsou výslovně udělena v rámci této licence, v maximálním možném rozsahu podle platných zákonů. Licenci, která vám zde byla udělena, nesmíte sublicencovat, postoupit ani na nikoho převést a jakýkoli pokus o udělení sublicence, postoupení nebo převod jakékoli části vašich práv podle této smlouvy je neplatný.

Tímto prohlašujete a zaručujete, že budete používat produkty nebo službu CyberGhost výhradně pro potřeby ochrany soukromí a zabezpečení a v plném souladu se všemi platnými místními, státními, národními a mezinárodními zákony, pravidly a předpisy. Nebudete žádnou třetí stranu podporovat v následujících činnostech, zmocňovat ji k jejich provedení a ani s tím nevyslovíte souhlas: (i) bránění komukoli v používání produktů CyberGhost; (ii) používání produktů CyberGhost pro jakýkoli podvodný, nevhodný či nezákonný účel (tj. kybernetická aktivita); nebo (iii) jednání jakýmkoli způsobem, který porušuje tuto smlouvu.

3. Údaje

CyberGhost si váží vašeho soukromí a zavazuje se jej chránit. V rámci poskytování našich produktů shromažďujeme pouze minimum informací. Cílem produktů CyberGhost je chránit vaše soukromí, ale ne váš počítač. Produkty CyberGhost nejsou míněny jako antivirový nebo antimalwarový nástroj, pokud tak není výslovně uvedeno.

CyberGhost neukládá údaje v rámci produktů CyberGhost, které umožňují zásahy do vašich osobních údajů. U všech operací, které zahrnují ukládání osobních údajů, jako jsou například platební operace, CyberGhost spolupracuje s poskytovateli třetích stran, kteří údaje ukládají odděleně. Další informace si můžete přečíst v našich zásadách ochrany osobních údajů.

CyberGhost neshromažďuje a nepoužívá žádné osobní údaje ke zpřístupnění produktů CyberGhost kromě vašich přihlašovacích údajů. Více informací o tom, jak CyberGhost shromažďuje a používá vaše údaje, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů (/en_US/privacypolicy).

4. Úpravy a aktualizace produktu

CyberGhost může příležitostně dle svého uvážení produkty CyberGhost upravit, například tak, že přidá nebo odebere určité funkce serverů VPN nebo aktualizuje software.

CyberGhost může podle svého vlastního uvážení pro své produkty poskytovat omezenou technickou podporu, nové verze a aktualizace. Za účelem vylepšení a dalšího rozvoje produktů CyberGhost můžeme příležitostně automaticky stáhnout a nainstalovat aktualizace a nové verze. Souhlasíte tedy s tím, že obdržení takových aktualizací a nových verzí je nedílnou součástí vašeho používání produktů CyberGhost. Nevztahuje se na nás žádná povinnost vám zpřístupnit jakékoli podpůrné verze produktů CyberGhost. Kromě toho z této smlouvy nevyplývá žádná povinnost vám poskytovat podporu nebo údržbu související s našimi službami.

5. Externí poskytovatelé služeb

Za účelem zpřístupnění produktů CyberGhost spolupracujeme s třetími stranami, kterými jsou například poskytovatelé digitálního prodeje v případě platebních operací nebo datová centra v případě našich VPN serverů). Více informací o poskytovatelích třetích stran, se kterými CyberGhost spolupracuje, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů (/en_US/privacypolicy).

Na monitorování a výběr našich partnerů a zabezpečení námi poskytovaných služeb vynakládáme maximální úsilí. ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU, ZBOŽÍ, SOFTWARU NEBO SLUŽEB, KTERÉ OBDRŽÍTE OD TŘETÍCH STRAN. Neneseme žádnou zodpovědnost za dostupnost nebo shodu obsahu poskytovaného třetími stranami.

6. Ochrana údajů

CyberGhost neshromažďuje a nepoužívá žádné osobní údaje ke zpřístupnění softwaru CyberGhost VPN. Více informací o tom, jak CyberGhost shromažďuje a používá vaše údaje, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů (/cs/privacypolicy).

7. Zabezpečení vašeho uživatelského účtu

Za bezpečné uchování hesla a nakládání s vašimi uživatelskými údaji nesete odpovědnost pouze vy. Proto si prosím své heslo pravidelně měňte. Nesdělujte své uživatelské údaje (uživatelské jméno a heslo) třetím stranám. Za činnosti související s vaším uživatelským účtem a za činnosti související s vaším uživatelským účtem, které jste neospravedlnitelně převedli na třetí strany, nesete odpovědnost pouze vy.

8. Zásady přijatelného použití

Protože lze produkty CyberGhost používat kdekoli na světě, zavazujete se zajistit, že vaše používání produktů CyberGhost bude v souladu se všemi platnými místními zákony a předpisy. Zavazujete se dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy a zaručujete, že nedovolíte žádné třetí straně používat službu jakýmkoli způsobem, který by mohl porušovat platné zákony nebo práva třetích stran. Aniž by byla omezena obecná platnost výše uvedeného, zavazujete se a zaručujete, že neumožníte a nedovolíte třetí straně (i) zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, překládat, rekonstruovat, transformovat nebo (ii) extrahovat jakoukoli část produktů CyberGhost (včetně, bez omezení, jakýchkoli souvisejících malwarů s definicemi a procesů detekce malwaru), nebo (iii) měnit, upravovat nebo jinak pozměňovat produkty CyberGhost (včetně, bez omezení, jakéhokoli souvisejícího malwaru jakýchkoli souvisejících malwarů s definicemi a procesů detekce malwaru (iv) publikovat, přeprodávat, distribuovat, vysílat, přenášet, sdělovat, převádět, zastavovat, pronajímat, sdílet nebo sublicencovat produkty CyberGhost; (v) používat produkty CyberGhost k poskytování nebo vytváření produktu nebo služby, které konkurují produktům CyberGhost; (vi) používat nebo se pokoušet používat produkty CyberGhost k nahrávání, ukládání nebo přenosu jakýchkoli dat, informací nebo materiálů, které: porušují duševní vlastnictví nebo jiná práva třetích stran; obsahují jakýkoli nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný nebo jinak nevhodný materiál jakéhokoli druhu; nebo jinak jakýmkoliv způsobem poškozují, narušují nebo zhoršují funkčnost produktů CyberGhost; (viii) získat nebo se pokusit získat neoprávněný přístup k produktům CyberGhost nebo k sítím, které jsou k nim připojeny, nebo k obsahu uloženému nebo dodávanému prostřednictvím těchto produktů, a to jakýmikoli prostředky, včetně hackování, spoofingu nebo snahy obejít nebo překonat jakékoli firewally nebo jiná technologická nebo jiná ochranná nebo bezpečnostní opatření.

Vyhrazujeme si právo přijmout příslušná opatření, pokud jsou produkty CyberGhost používány v rozporu s těmito podmínkami a platnými zákony, včetně spolupráce s veřejnými nebo soukromými orgány v souladu se zákonem.

Kromě toho si CyberGhost vyhrazuje právo v případě porušení této smlouvy mimo jiné omezit nebo pozastavit, zcela nebo částečně, přístup k produktům CyberGhost, bez refundace za již zaplacené služby, a také zahájit právní úkony.

Držitelé práv, kteří dospějí k závěru, že obsah stažený prostřednictvím produktů CyberGhost porušuje jejich právní zájem, např. duševní vlastnictví, se mohou obrátit na naše
vykonavatele autorských práv (copyright@cyberghost.ro), abychom mohli zamezit dalšímu přístupu k takovému obsahu.

9. Prohlášení

CyberGhost neposkytuje na službu ani software žádnou záruku.  CyberGhost nenese odpovědnost za škody, které mohou nastat po odhalení identity nebo IP adresy uživatele nebo výpadku jednotlivých VPN serverů. Kromě toho CyberGhost neposkytuje žádnou záruku na dostupnost určitých serverů v síti CyberGhost a na jejich výkonnost.

NENÍ-LI V TOMTO DOKUMENTU STANOVENO JINAK, Produkty CyberGhost JSOU POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A CYBERGHOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY A, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, SE ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI A VŠECH ZÁRUK PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁKONEM, ANGLOAMERICKÝCM PRÁVEM, PRÁVNÍ VĚDOU NEBO JINOU TEORIÍ PRÁVA, VČETNĚ, ALE NE VÝLUČNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNÉ ÚROVNĚ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL. CYBERGHOST NEZARUČUJE, ŽE PRODUKTY CYBERGHOST BUDOU POSKYTOVÁNY NEPŘERUŠENĚ NEBO BEZ CHYB, ŽE BUDOU SPRÁVNĚ FUNGOVAT NA JAKÉMKOLI ZAŘÍZENÍ NEBO S JAKOUKOLI KONFIGURACÍ HARDWARU A/NEBO SOFTWARU, NEBO ŽE POSKYTNOU KOMPLETNÍ OCHRANU INTEGRITY VYBRANÝCH ÚDAJŮ, INFORMACÍ NEBO OBSAHU ULOŽENÉHO NEBO PŘENÁŠENÉHO ONLINE.

10. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte společnost CyberGhost a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, zástupce, spolupracující značky nebo jiné partnery a zaměstnance před jakýmikoli údajnými nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo plynoucích z vašeho přístupu k produktům CyberGhost nebo jejich používání. Uživatel nese výhradní odpovědnost za své činy při používání produktů CyberGhost.

11. Předplatné

Produkty CyberGhost jsou vám k dispozici po výběru předplatného a uskutečnění registrace. Všechny typy předplatného a jejich ceny naleznete na webových stránkách. CyberGhost si vyhrazuje právo kdykoli upravit ceny předplatné nebo zavést nové poplatky, a to na základě včasného oznámení zveřejněného na webových stránkách nebo zaslaného e-mailem. Jakékoli změny provedené v cenách vaše stávající předplatné neovlivní a vstoupí v platnost po obnovení předplatného. Nákupy předplatného a refundace jsou řešeny prostřednictvím několika společností poskytujících platební služby, které jsou třetími stranami.

Předplatné se automaticky obnoví po skončení fakturačního období
za předpokladu, že to vaše kreditní karta umožňuje. Interval obnovení bude stanoven v podmínkách vašeho předplatného v době nákupu. Platba předplatného bude automaticky uhrazena posledním zvoleným způsobem platby. Pokud byste chtěli automatické obnovování ukončit, můžete tak učinit ve svém účtu nebo na e-mailové adrese support@cyberghost.ro nebo support@cyberghost.com

12. ZRUŠENÍ PŘEDPLATNÉHO A REFUNDACE

Předplatné můžete kdykoli ukončit následovně:

Jak zruším své předplatné?

V případě, že své předplatné zrušíte v níže uvedeném časovém rámci v závislosti na typu vašeho předplatného, vrátíme vám plnou výši uhrazené částky v souladu s našimi zásadami refundací: Zásady refundace: záruka vrácení peněz při zrušení předplatného do 45 dnů.

Typ předplatného Období garance vrácení peněz
Předplatné na 6 měsíců a déle Garance vrácení peněz v případě zrušení do 45 dnů
Předplatné na 1 měsíc Garance vrácení peněz v případě zrušení do 14 dnů

V případě, že své předplatné zrušíte kdykoli po uplynutí období garance vrácení peněz, bude vám účtován poplatek za zbývající dobu trvání předplatného (např. pokud si zakoupíte roční předplatné a rozhodnete se jej zrušit po 3 měsících, bude vám účtováno celé roční předplatné a po jeho vypršení nebude obnoveno. Budete mít přístup k službám a budete moci je využívat až do vypršení vašeho ročního předplatného).

Pokud bude smlouva jako celek ukončena, nebudete mít přístup ke svému uživatelskému účtu a nebudete mít žádnou platnou licenci k používání aplikací a klientských softwarů CyberGhost.

Po ukončení této smlouvy budou ukončeny všechny zde udělené licence a vy ztratíte přístup k produktům CyberGhost.

12. Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

Ustanovení tohoto článku 12 se vztahují pouze na spotřebitele, kteří uskuteční objednávku z členského státu Evropské unie:

12.1. Odstoupení od smlouvy

12.1.1. Spotřebitelé mají právo od této smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů, a to bez uvedení důvodu.

12.1.2.

12.1.2. V případě smlouvy o poskytnutí služeb nebo smlouvy o dodání jednotlivě pořízeného nebo pravidelného digitálního obsahu neinstalovaného na hmotném datovém nosiči činí lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě kupní smlouvy o dodávce zboží (např. záložní CD) činí lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dnů ode dne, kdy spotřebitel – popř.
třetí osoba určená spotřebitelem, která není dopravcem – zboží přebere.

12.1.3. Podle platných právních předpisů právo na odstoupení od smlouvy nevzniká ani neexistuje

➢ u smluv o dodávce zboží, pokud není připraveno ke spotřebě, ale bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo je zjevně přizpůsobeno jeho osobním potřebám, a

➢ pokud jde o smlouvy o dodávce zvukových a obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání porušen.

12.2. Vzdání se práva na odstoupení od smlouvy

USTANOVENÍ TOHOTO ČLÁNKU 13 SE VZTAHUJÍ POUZE NA SPOTŘEBITELE, KTEŘÍ UZAVŘOU SMLOUVU O DODÁVCE DIGITÁLNÍHO OBSAHU NEINSTALOVANÉHO NA HMOTNÉM DATOVÉM NOSIČI.

SPOTŘEBITEL:

1) VÝSLOVNĚ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY JE ZAHÁJENO PŘED VYPRŠENÍM LHŮTY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A

2) JE SI VĚDOM, ŽE PO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY SVÉ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZTRÁCÍ.

Jakákoli záruka vrácení peněz nebo jiná záruka nebo záruka podobného charakteru poskytnutá společností cleverbridge, jak je upravena v článku 14, tímto článkem ovlivněna nebude.

12.3

Spotřebitel své právo na odstoupení od smlouvy uplatní jedině tak, že informuje CyberGhost VPN (prostřednictvím společnosti cleverbridge (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Kolín nad Rýnem, Německo, tel.: +49 221 - 222 45 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, e-mail: cs@cleverbridge.com nebo Crossrider Sports prostřednictvím https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support.), a to učiněním jasného prohlášení o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy (např. v dopise zaslaném poštou, faxem nebo e-mailem.) Spotřebitel může k tomuto účelu použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s těmito pokyny pro odstoupení od smlouvy. Není to však podmínkou.

Lhůtu pro odstoupení od smlouvy spotřebitel dodrží tak, že před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašle oznámení o tom, že si přeje své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit.

12.4 Právní důsledky odstoupení od smlouvy

12.4.1 Pokud spotřebitel od této smlouvy odstoupí, společnost cleverbridge nebo Crossrider Sports musí neprodleně refundovat všechny platby, které společnost cleverbridge nebo Crossrider Sports od spotřebitele obdržela, včetně poštovného, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení od smlouvy společnosti cleverbridge nebo Crossrider Sports doručeno (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že si spotřebitel zvolil jiný než nejekonomičtější způsob dodání, tj. standardní způsob dodání nabízený společností cleverbridge nebo Crossrider Sports). K této refundaci společnost cleverbridge nebo Crossrider Sports využije stejnou platební metodu, kterou spotřebitel zvolil u původní transakce, pokud se se spotřebitelem výslovně nedohodne jinak. Poplatek za refundaci spotřebiteli v žádném případě účtován nebude.

12.4.2 V případě smlouvy o poskytnutí služeb platí následující: Pokud spotřebitel požádal, aby bylo poskytování služeb zahájeno během lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel uhradí společnosti cleverbridge/Crossrider Sports přiměřenou částku, která odpovídá procentuálnímu podílu služeb poskytnutých do doby, kdy spotřebitel informuje společnost cleverbridge/Crossrider Sports o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy, vzhledem k celkovému rozsahu poskytovaných služeb zamýšlenému ve smlouvě.

12.4.3 V případě uzavřené kupní smlouvy o dodávce zboží, platí následující: společnost cleverbridge/Crossrider Sports může odmítnout refundaci, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel vrátí nebo zašle zboží společnosti cleverbridge/Crossrider Sports nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel informoval společnost cleverbridge/Crossrider Sports o odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud spotřebitel zboží odešle před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží uhradí spotřebitel.

Spotřebitel je povinen uhradit snížení hodnoty zboží, pokud je takové snížení hodnoty způsobeno tím, že se zbožím při kontrole jeho kvality a zjištění vlastností a funkčnosti zacházel nepřiměřených způsobem.

13. Úpravy

CyberGhost tuto smlouvu o používání příležitostně kontroluje a aktualizovanou verzi vždy zveřejňuje na webových stránkách. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností si tyto podmínky příležitostně přečíst, abyste byli informováni o aktuálních pravidlech a povinnostech. Oznámení o podstatných změnách podmínek bude učiněno prostřednictvím aktualizace webových stránek nebo jiným nepřehlédnutelným způsobem. Pokud budete obsah nebo služby po změnách těchto podmínek nadále používat, vyjadřujete tím se změnami souhlas.

14. Rozhodné právo

Rozhodným právem je anglické právo a Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. V případě sporů vyplývajících z podmínek této smlouvy se strany tímto neodvolatelně podřizují výhradní jurisdikci Londýna.