IP adresa Stav

Smluvní podmínky

Podmínky a podmínky doporučení přítele

Údaje o firmě

Obecné obchodní podmínky pro produkty CyberGhost

PŘÍSTUPEM, POUŽÍVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO STAŽENÍM PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CyberGhost POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI PODMÍNKY A POCHOPILI JE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE JIMI BUDETE ŘÍDIT A BUDETE JE ZCELA DODRŽOVAT. DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE DODRŽOVAT VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY A PŘEDPISY, KTERÉ SE TÝKAJÍ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ CyberGhost, A BERETE TAKÉ NA VĚDOMÍ, ŽE TYTO PODMÍNKY PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZNOU A VYMAHATELNOU ELEKTRONICKOU SMLOUVU MEZI VÁMI A NÁMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, K PRODUKTŮM CyberGhost NEPŘISTUPUJTE, NEINSTALUJTE JE, NESTAHUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE, JAK JE VYMEZENO NÍŽE.

1. Smlouva

Tato smlouva je uzavřena mezi společností CyberGhost LLC, subjektem z Colorada, a vámi jako uživatelem produktů CyberGhost.

Produkty CyberGhost smíte používat pouze v případě, že jste starší 18 let, jste způsobilí k právním úkonům a oprávnění uzavřít smlouvu se společností CyberGhost a podle platných zákonů vám takové uzavření smlouvy není zakázáno.

Společnost CyberGhost si vyhrazuje právo postoupit tyto podmínky na jakoukoli třetí stranu podle svého uvážení a po předchozím upozornění.

Pokud máte bydliště v USA, platí následující smluvní podmínky

2. Licence

Společnost CyberGhost vám tímto uděluje osobní, nevýhradní, nepřenosnou, omezenou a odvolatelnou licenci na používání produktů CyberGhost výhradně v souladu s podmínkami této smlouvy o používání. Společnost CyberGhost si vyhrazuje veškerá práva, vlastnická práva a zájmy, které nejsou výslovně uděleny v rámci této licence, a to v maximálním možném rozsahu podle platných zákonů. Licenci udělenou v této smlouvě nesmíte dále licencovat, postupovat ani převádět a jakýkoli pokus o poskytnutí další licence, postoupení nebo převod jakékoli části vašich práv podle této smlouvy je neplatný.

Tímto prohlašujete a zaručujete, že budete produkty nebo službu CyberGhost používat výhradně pro potřeby ochrany soukromí a bezpečnosti a v plném souladu se všemi platnými místními, státními, národními a mezinárodními zákony, pravidly a předpisy. Nesmíte souhlasit s tím, aby jakákoli třetí strana: (i) bránila ostatním v používání produktů CyberGhost; (ii) používala produkty CyberGhost k jakémukoli podvodnému, nevhodnému či nezákonnému účelu (tj. kybernetické činnosti); nebo (iii) jednala způsobem, který porušuje tuto smlouvu, ani ji k takovému jednání nebudete opravňovat či vybízet.

Souhlasíte s tím, že se vy ani žádný jiný uživatel, kterému jste poskytli přístup, nebudete podílet na žádné z následujících činností:

3. Údaje

Společnost CyberGhost si váží vašeho soukromí a snaží se ho zachovat. Shromažďujeme pouze nezbytné minimum informací pro poskytování našich produktů. Společnost CyberGhost neshromažďuje a nepoužívá žádné osobní údaje pro zpřístupnění produktů CyberGhost kromě vašich přihlašovacích údajů. Pokud se chcete dozvědět více o způsobu, jakým společnost CyberGhost shromažďuje a používá údaje, přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů.

Při všech operacích, které vyžadují ukládání osobních údajů, jako jsou například platební operace, spolupracuje společnost CyberGhost s poskytovateli třetích stran, kteří zajišťují oddělené ukládání údajů; pro více informací doporučujeme podívat se na bod 5 níže a na naše Zásady ochrany osobních údajů.

Cílem produktů CyberGhost je chránit vaše soukromí, ale ne váš počítač. CyberGhost Products není určen jako antivirový nebo antimalwarový nástroj, pokud to není výslovně uvedeno.

4. Úpravy a aktualizace produktu

Společnost CyberGhost může čas od času podle svého uvážení upravit produkty CyberGhost, například přidáním nebo odebráním určitých funkcí serverů VPN nebo aktualizací softwaru.

Společnost CyberGhost může podle svého uvážení poskytovat omezenou technickou podporu, upgrady a aktualizace pro produkty CyberGhost. Za účelem vylepšení a dalšího vývoje produktů CyberGhost můžeme čas od času automaticky stahovat a instalovat aktualizace a upgrady. Tímto souhlasíte s přijímáním takových aktualizací a upgradů v rámci používání produktů CyberGhost. Nejsme povinni vám zpřístupnit žádné verze podpory produktů CyberGhost. Nemáme navíc žádnou povinnost poskytovat podporu nebo údržbu pro služby podle této Smlouvy.

5. Externí poskytovatelé služeb

Za účelem zpřístupnění služby CyberGhost Products spolupracuje CyberGhost Products s poskytovateli třetích stran (například s poskytovateli digitálního obchodu pro platební operace nebo s centry zpracování dat pro naše servery VPN). Pokud se chcete dozvědět více o poskytovatelích třetích stran, se kterými společnost CyberGhost spolupracuje, přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

Vynakládáme maximální úsilí na sledování a výběr našich partnerů a zabezpečení služeb, které vám poskytujeme. ZŘÍKÁME SE VEŠKERÝCH PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBSAHU, ZBOŽÍ, SOFTWARU NEBO SLUŽEB, KTERÉ ZÍSKÁTE OD POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN. Neneseme odpovědnost za dostupnost nebo soulad obsahu poskytovaného poskytovateli třetích stran.

6. Bezpečnost vašeho uživatelského účtu

Za úschovu svého hesla a za nakládání s uživatelskými údaji zodpovídáte pouze vy sami. Heslo si pravidelně měňte. Své uživatelské údaje (uživatelské jméno a heslo) nepředávejte třetím osobám. Za činnosti související s vaším uživatelským účtem, jakož i za činnosti související s vaším uživatelským účtem, které jste neoprávněně přenesli na třetí strany, nesete odpovědnost pouze vy sami.

7. Zásady přijatelného používání

Vzhledem k tomu, že k produktům CyberGhost lze přistupovat z celého světa, zavazujete se používat produkty CyberGhost v souladu se všemi platnými místními zákony a předpisy. Zavazujete se dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy a zaručujete, že nebudete službu používat – ani to neumožníte žádné třetí straně – způsobem, který by mohl porušovat platné zákony nebo porušovat práva třetích stran. Aniž by byla omezena obecná povaha výše uvedeného, zavazujete se a zaručujete, že nebudete – ani to nedovolíte třetí straně – (A) zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, překládat, rekonstruovat, transformovat nebo extrahovat jakoukoli část produktů CyberGhost (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli souvisejících signatur malwaru a rutin detekce malwaru) nebo (B) měnit, upravovat nebo jinak modifikovat produkty CyberGhost (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli souvisejících signatur malwaru a rutin detekce malwaru); (C) zveřejňovat, dále prodávat, distribuovat, vysílat, přenášet, sdělovat, převádět, zastavovat, pronajímat, sdílet nebo poskytovat sublicence k produktům CyberGhost; (D) používat produkty CyberGhost k poskytování nebo vytváření produktu nebo služby, které konkurují produktům CyberGhost; (E) používat nebo se snažit používat produkty CyberGhost k nahrávání, ukládání nebo přenosu jakýchkoli dat, informací nebo materiálů, které: Porušují práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran; obsahují jakýkoli nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý nebo jinak nevhodný materiál jakéhokoli druhu; nebo jinak jakýmkoli způsobem poškozují, znemožňují nebo narušují fungování produktů CyberGhost; (F) získávat nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup k produktům CyberGhost nebo k sítím, které jsou k nim připojeny, nebo k obsahu, který je jejich prostřednictvím uložen nebo doručen, jakýmkoli způsobem, včetně hackerských útoků, spoofingu nebo snahy obejít nebo překonat firewally nebo jiné technologické či jiné ochrany nebo bezpečnostní opatření.

Vyhrazujeme si právo přijmout příslušná opatření, pokud jsou produkty CyberGhost používány v rozporu s těmito podmínkami a platnými zákony, včetně spolupráce s veřejnými nebo soukromými orgány, jak je stanoveno zákonem.

V případě porušení této smlouvy si společnost CyberGhost dále vyhrazuje právo mimo jiné zcela nebo částečně omezit nebo pozastavit přístup k produktům CyberGhost bez nároku na vrácení peněz za již zaplacené služby, jakož i zahájit právní kroky.

Držitelé práv, kteří dojdou k závěru, že použitím obsahu staženého prostřednictvím produktů CyberGhost došlo k porušení jejich právních zájmů, např. duševního vlastnictví, mohou kontaktovat naše zástupce pro autorská práva (copyright@cyberghost.ro), abychom mohli zabránit dalšímu přístupu k takovému obsahu.

8. Odmítnutí odpovědnosti

Společnost CyberGhost neposkytuje žádnou záruku na službu ani software. Společnost CyberGhost neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku odhalení identity nebo IP adresy uživatele nebo poruchy jednotlivých serverů VPN. Společnost CyberGhost navíc nijak neručí za dostupnost některých serverů v rámci sítě CyberGhost ani za jejich výkon.

S VÝJIMKOU JINÝCH PŘÍPADŮ, KTERÉ JSOU V TOMTO PŘÍSPĚVKU SPECIFICKY UVEDENY, JSOU PRODUKTY SPOLEČNOSTI CYBERGHOST POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU, A SPOLEČNOST CYBERGHOST NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI NEPŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ZŘEKNE JAKÝCHKOLIV ZÁRUK A PODMÍNEK, KTERÉ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM, OBYČEJOVÝM PRÁVEM, JUDIKATUROU NEBO JINÝMI PRÁVNÍMI TEORIEMI, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI, VHODNÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST CYBERGHOST NEZARUČUJE, ŽE PROVOZ PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CYBERGHOST BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ, ŽE BUDE SPRÁVNĚ FUNGOVAT NA JAKÉMKOLI DANÉM ZAŘÍZENÍ NEBO S JAKOUKOLI KONKRÉTNÍ KONFIGURACÍ HARDWARU A/NEBO SOFTWARU NEBO ŽE BUDE POSKYTOVAT ÚPLNOU OCHRANU INTEGRITY VYBRANÝCH DAT, INFORMACÍ NEBO OBSAHU ULOŽENÝCH NEBO PŘENÁŠENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU.

9. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost CyberGhost a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, zástupce, spoluvlastníky značek nebo jiné partnery a zaměstnance odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli údajné nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesené jakoukoli třetí stranou v důsledku vašeho přístupu k produktům CyberGhost nebo jejich používání. Uživatel nese výhradní odpovědnost za své jednání při používání produktů CyberGhost.

10. Předplatné

Produkty CyberGhost jsou vám k dispozici po výběru předplatného a registraci. Úplný seznam plánů předplatného a cen je k dispozici na webu. Společnost CyberGhost si vyhrazuje právo kdykoli změnit poplatky za předplatné nebo zavést nové poplatky na základě oznámení v přiměřeném předstihu zveřejněného na Stránkách nebo zaslaného e-mailem. Jakékoli změny cen nebudou mít vliv na vaše stávající předplatné a vstoupí v platnost při obnovení předplatného. Nákupy předplatného a vrácení peněz jsou řešeny prostřednictvím několika platebních společností třetích stran.

Plány předplatného se ve výchozím nastavení automaticky obnovují po skončení zúčtovacího období, pokud to podporuje vaše kreditní karta, kromě případů, kdy automatické obnovení zrušíte. Termín obnovení bude stanoven v podmínkách předplatného v době nákupu. Poplatek za předplatné bude automaticky stržen z naposledy zvoleného způsobu platby. Automatické obnovení můžete kdykoli přerušit. Pokud chcete zrušit automatické obnovení, můžete tak učinit po přihlášení ke svému účtu, kliknutím na položku "Zkontrolovat předplatné" na kartě "Přehled", kliknutím na položku "Zrušit předplatné" a podle následných pokynů; můžete také poslat e-mail na podporu na adresu support@cyberghost.ro nebo support@cyberghost.com. Podmínky zrušení a vrácení peněz jsou zveřejněny v níže uvedeném článku „Zrušení a vrácení peněz".

11. Zrušení a vrácení peněz

Předplatné můžete kdykoli ukončit podle níže uvedeného postupu:

Jak mohu zrušit své předplatné?

V případě, že ukončíte předplatné v následujícím časovém rámci (podle typu předplatného) a kontaktujte podporu (support@cyberghost.ro nebo support@cyberghost. om) vyžádat si náhradu, vrátíme celou částku vyplacenou v souladu s naší zárukou vrácení peněz: Záruka vrácení peněz 45 dní. Poznámka: Pokud jste si zakoupili předplatné CyberGhost VPN přes App Store nebo iTunes, váš účet podléhá podmínkám služby Apple. Musíte požádat o vrácení peněz prostřednictvím App Store. Podobně, pokud jste si zakoupili předplatné VPN CyberGhost prostřednictvím prodejce třetí strany, budete muset kontaktovat prodejce pro jejich příslušné zásady zpětné úhrady.

Typ předplatnéhoZáruka vrácení peněz (vrácení plné částky)
Předplatné na 6 a více měsícůZáruka vrácení peněz (plná částka) v případě ukončení smlouvy do 45 dnů
Předplatné na 1 měsícZáruka vrácení peněz (plná částka) v případě ukončení smlouvy do 14 dnů

V případě, že ukončíte předplatné kdykoli po uplynutí příslušné doby záruky vrácení peněz, neobdržíte žádnou náhradu, ale zachováte si přístup na zakoupené období (např. pokud si zakoupíte roční předplatné a rozhodnete se zrušit předplatné po 3 měsících, neobdržíte žádnou náhradu, ale budete mít přístup a budete moci využívat služby až do vypršení ročního předplatného a po vypršení předplatného nebude obnoveno).

Pokud dojde k ukončení smlouvy jako celku, nebudete mít přístup ke svému uživatelskému účtu a nebudete mít platnou licenci na používání aplikací CyberGhost Products a klientského softwaru CyberGhost Products.

S ukončením této smlouvy se ukončí všechny zde udělené licence a vy již nebudete mít přístup k produktům CyberGhost.

12. Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

Ustanovení tohoto článku 12 se vztahují pouze na spotřebitele, kteří si objednají zboží z členského státu Evropské unie:

12.1. Odstoupení od smlouvy

12.1.1. Spotřebitelé mají právo do čtrnácti (14) dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

12.1.2. V případě smlouvy o poskytnutí služeb nebo smlouvy o dodání jednotlivě pořízeného nebo pravidelného digitálního obsahu neinstalovaného na hmotném datovém nosiči činí lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.
V případě kupní smlouvy o dodávce zboží (např. záložní CD) činí lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dnů ode dne, kdy spotřebitel – popř. třetí osoba určená spotřebitelem, která není dopravcem – zboží přebere.

12.1.3. Podle platné legislativy právo na odstoupení od smlouvy nevzniká ani neexistuje,

➢ pokud jde o smlouvy o dodání zboží, které není hotové, ale bylo vyrobeno podle individuálního výběru nebo určení spotřebitele nebo je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele, a

➢ pokud jde o smlouvy o dodání zvukových a obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, jestliže byla pečeť po dodání porušena.

12.2. Vzdání se práva na odstoupení od smlouvy

USTANOVENÍ TOHOTO BODU 12 SE VZTAHUJÍ POUZE NA SPOTŘEBITELE, KTEŘÍ UZAVÍRAJÍ SMLOUVU O DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU, KTERÝ NENÍ NAINSTALOVÁN NA FYZICKÉM NOSIČI DAT.

SPOTŘEBITEL:

1) VÝSLOVNĚ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY BUDE ZAHÁJENO PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, A

2) JE SI VĚDOM, ŽE OKAMŽIKEM ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY ZTRÁCÍ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

Záruka vrácení peněz nebo jiná záruka či záruka podobného obsahu poskytnutá společností cleverbridge, jak je upraveno v článku 14, není tímto článkem dotčena.

12.3. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel informovat společnost CyberGhost VPN (prostřednictvím společnosti cleverbridge (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Kolín nad Rýnem, Německo, tel.: +49 221 - 222 45 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, e-mail: cs@cleverbridge.com) nebo Crossrider Sports prostřednictvím https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support.) jasným prohlášením o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může k tomuto účelu použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle těchto pokynů pro odstoupení od smlouvy, což však není podmínkou.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby spotřebitel zaslal oznámení, že uplatňuje své právo na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

12.4 Právní důsledky odstoupení od smlouvy

12.4.1 Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, musí mu společnost cleverbridge nebo Crossrider Sports neprodleně vrátit všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na doručení, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy společnost cleverbridge nebo Crossrider Sports obdržela oznámení o odstoupení od smlouvy (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých z důvodu, že si spotřebitel zvolil jiný způsob doručení než nákladově nejefektivnější, tj. standardní způsob doručení nabízený společností cleverbridge nebo Crossrider Sports). Pro tuto náhradu použije společnost cleverbridge nebo Crossrider Sports stejný platební prostředek, který spotřebitel použil při původní transakci, pokud není se spotřebitelem dohodnuta jinak. Za vrácení peněz nebude spotřebiteli v žádném případě účtován poplatek.

12.4.2 V případě smlouvy o poskytování služeb platí následující pravidla: Pokud spotřebitel požádal o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatí společnosti cleverbridge/Crossrider Sports přiměřenou částku, která odpovídá procentuálnímu podílu služeb poskytnutých do okamžiku, kdy spotřebitel informuje společnost cleverbridge/Crossrider Sports o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy, ve srovnání s celkovým rozsahem služeb předpokládaných smlouvou.

12.4.3 V případě kupní smlouvy o dodání zboží platí následující pravidla: Společnost cleverbridge/Crossrider Sports může odmítnout vrácení peněz, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel je povinen neprodleně vrátit nebo zaslat zboží společnosti cleverbridge/Crossrider Sports nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel informoval společnost cleverbridge/Crossrider Sports o odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud spotřebitel odešle zboží před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží.

Spotřebitel je povinen uhradit sníženou hodnotu zboží, pokud je snížení hodnoty způsobeno tím, že se zbožím zacházel zbytečně, aby prověřil jeho kvalitu, vlastnosti a funkčnost.

13. Změny

Společnost CyberGhost tuto smlouvu o používání čas od času reviduje a aktualizovanou verzi vždy zveřejňuje na svých webových stránkách. Chápete a souhlasíte s tím, že je vaší povinností tyto podmínky čas od času zkontrolovat, abyste byli informováni o aktuálních pravidlech a povinnostech. Oznámení o podstatných změnách podmínek bude poskytnuto prostřednictvím aktualizace na webu nebo jiným viditelným způsobem. Používání obsahu nebo služeb po změnách těchto podmínek představuje váš souhlas se změněnými podmínkami.

14. Rozhodné právo

Rozhodným právem je anglické právo a Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. V případě sporů vyplývajících z podmínek této dohody se strany tímto neodvolatelně podřizují výlučné jurisdikci Londýna ve Spojeném království.

15. Závěrečná ustanovení

Pokud bude některé ustanovení Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení vykládáno v souladu s platnými právními předpisy tak, aby odráželo původní záměr daného ustanovení, a ostatní ustanovení Smlouvy zůstanou v platnosti. Jakékoli nevykonání nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení Smlouvy nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení ani se nepovažuje za prominutí jakéhokoli následného porušení nebo neplnění.

×

Je čas zvýšit digitální ochranu

Dvouletý plán je nyní k
dispozici jen za /měsíc

undefined 45denní záruka vrácení peněz