Warunki i zasady

Ogólne warunki handlowe dla produktów CyberGhost
Opis usług i ceny produktów CyberGhost

Ogólne warunki handlowe dla produktów CyberGhost

UZYSKUJĄC DOSTĘP, UŻYWAJĄC, INSTALUJĄC LUB POBIERAJĄC PRODUKTY CyberGhost, POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ I ZROZUMIAŁEŚ WARUNKI ORAZ ZGADZASZ SIĘ NA ICH WIĄŻĄCY CHARAKTER I CAŁKOWITE PRZESTRZEGANIE ICH. PONADTO ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRAW I PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW CyberGhost ORAZ POTWIERDZASZ, ŻE NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ I WYKONALNĄ PRAWNĄ UMOWĘ POMIĘDZY TOBĄ A NAMI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ, NIE NALEŻY UZYSKAĆ DOSTĘPU, NIE INSTALOWAĆ, POBIERAĆ ANI NIE UŻYWAĆ PRODUKTÓW CyberGhost, JAK ZDEFINIOWANO PONIŻEJ.

1. Umowa

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy CyberGhost S.R.L., 70-72 Dionisie Lupu St., District1, 010458 Bukareszt, Rumunia (Bukareszt w rejestrze handlowym nr J40/1278/2011, VAT nr RO28003392) a Tobą jako Użytkownikiem produktów CyberGhost.

Możesz korzystać z Produktów CyberGhost tylko wtedy, gdy posiadasz zdolność prawną i jesteś upoważniony do zawarcia umowy z CyberGhost, a takie zawarcie nie jest Ci zabronione zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Licencja

CyberGhost niniejszym udziela użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej i odwołalnej licencji na korzystanie z Produktów CyberGhost wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy użytkowania. CyberGhost zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i odsetki, które nie zostały wyraźnie przyznane w ramach niniejszej licencji, w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, cedować ani przenosić licencji udzielonej mu w niniejszej Umowie, a wszelkie próby udzielania sublicencji, cesji lub przeniesienia jakiejkolwiek części swoich praw wynikających z niniejszej Umowy są nieważne.

Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że będziesz korzystać z Produktów CyberGhost lub Usługi wyłącznie w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa oraz w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, stanowymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami, zasadami i regulacjami. Nie zgadzasz się ani nie upoważniasz ani nie zachęcasz żadnej strony trzeciej do: (i) uniemożliwiania innym osobom korzystania z Produktów CyberGhost; (ii) używania Produktów CyberGhost do jakichkolwiek fałszywych, nieodpowiednich lub nielegalnych celów (tj. działalności cybernetycznej); lub (iii) do działania w sposób naruszający niniejszą Umowę.

3. Dane

CyberGhost ceni Twoją prywatność i stara się ją zachować. Zbieramy tylko minimalne informacje w celu dostarczenia naszych Produktów. Celem CyberGhost Products jest ochrona Twojej prywatności, ale nie komputera. Produkty CyberGhost nie mają na celu ochrony przed wirusami ani złośliwym oprogramowaniem, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone.

CyberGhost nie przechowuje danych w Produktach CyberGhost, które pozwalają na ingerencję w Twoje dane osobowe. W przypadku wszystkich operacji, które wiążą się z przechowywaniem danych osobowych, takich jak na przykład operacje płatnicze, CyberGhost współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy podejmują oddzielne przechowywanie danych, aby uzyskać więcej informacji, zalecamy zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

CyberGhost nie gromadzi i nie wykorzystuje żadnych danych osobowych w celu udostępniania Produktów CyberGhost, innych niż dane logowania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki CyberGhost gromadzi i wykorzystuje dane, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

4. Modyfikacje i aktualizacje produktu

Od czasu do czasu CyberGhost, według własnego uznania, może modyfikować CyberGhostProducts, na przykład dodając lub usuwając określone funkcje serwerów VPN lub aktualizując oprogramowanie.

CyberGhost może, według własnego uznania, zapewniać ograniczone wsparcie techniczne, uaktualnienia i aktualizacje Produktów CyberGhost. W celu ulepszenia i dalszego rozwoju produktów CyberGhost możemy od czasu do czasu automatycznie pobierać i instalować aktualizacje i uaktualnienia. Niniejszym wyrażasz zgodę na otrzymywanie takich aktualizacji i uaktualnień w ramach korzystania z produktów CyberGhost. Nie mamy obowiązku udostępniać Ci żadnych wersji wsparcia Produktów CyberGhost. Ponadto nie mamy obowiązku zapewniania wsparcia ani konserwacji Usług w ramach niniejszej Umowy.

5. Zewnętrzni dostawcy usług

Aby udostępnić usługę Produkty CyberGhost, CyberGhost Products współpracuje z dostawcami zewnętrznymi (takimi jak dostawcy handlu cyfrowego w przypadku operacji płatniczych lub centra przetwarzania danych w przypadku naszych serwerów VPN). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dostawcach zewnętrznych, z którymi współpracuje CyberGhost, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Dokładamy wszelkich starań, aby monitorować i wybierać naszych partnerów oraz zabezpieczać świadczone Ci usługi. ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TREŚCI, TOWARÓW, OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG UZYSKANYCH OD DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność lub zgodność treści dostarczanych przez Dostawców Zewnętrznych.

6. Ochrona danych

CyberGhost nie gromadzi i nie wykorzystuje żadnych danych osobowych, aby udostępnić CyberGhost VPN. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki CyberGhost gromadzi i wykorzystuje dane, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

7. Bezpieczeństwo Twojego konta użytkownika

Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za przechowywanie swojego hasła i obsługę danych użytkownika. Prosimy o regularną zmianę hasła. Nie ujawniaj osobom trzecim swoich danych użytkownika (nazwy użytkownika i hasła). Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za działania związane z Twoim kontem użytkownika, a także za działania związane z Twoim kontem użytkownika, które bezpodstawnie przekazałeś osobom trzecim.

8. Zasady dopuszczalnego użytkowania

Ponieważ produkty CyberGhost mogą być dostępne z całego świata, zobowiązujesz się zapewnić, że korzystanie z Produktów CyberGhost będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami. Zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji oraz gwarantujesz, że nie będziesz i nie zezwolisz żadnej osobie trzeciej na korzystanie z usługi w jakikolwiek sposób, który może naruszać obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich. Bez ograniczania ogólności powyższego, zobowiązujesz się i gwarantujesz, że nie będziesz i nie pozwolisz stronie trzeciej na (A) inżynierii wstecznej, deasemblacji, dekompilacji, tłumaczenia, rekonstruowania, przekształcania lub wyodrębniania jakiejkolwiek części produktów CyberGhost (w tym bez ograniczeń wszelkich powiązanych podpisów złośliwego oprogramowania i procedury wykrywania złośliwego oprogramowania) lub (B) zmieniać, modyfikować lub w inny sposób modyfikować Produkty CyberGhost (w tym między innymi wszelkie powiązane sygnatury złośliwego oprogramowania i procedury wykrywania złośliwego oprogramowania); (iv) publikować, odsprzedawać, rozpowszechniać, transmitować, przesyłać, komunikować, przekazywać, zastawiać, wynajmować, udostępniać lub udzielać sublicencji na Produkty CyberGhost; (v) używać Produktów CyberGhost do dostarczania lub tworzenia produktów lub usług, które konkurują z produktami CyberGhost; (vi) używać lub próbować używać produktów CyberGhost do przesyłania, przechowywania lub przesyłania jakichkolwiek danych, informacji lub materiałów, które: naruszają własność intelektualną lub inne prawa osób trzecich; zawierać jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, zawierających groźby, obraźliwych, zniesławiających lub w inny sposób budzących zastrzeżenia; lub w inny sposób uszkodzić, wyłączyć lub zakłócić działanie produktów CyberGhost; (viii) uzyskiwać lub próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Produktów CyberGhost lub do sieci z nim połączonych lub do treści przechowywanych lub dostarczanych za jego pośrednictwem w jakikolwiek sposób, w tym poprzez hakowanie, podszywanie się lub dążenie do obejścia lub pokonania zapór sieciowych lub innych zabezpieczeń technologicznych lub innych lub środków bezpieczeństwa.

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków, gdy Produkty CyberGhost są używane niezgodnie z niniejszymi Warunkami i obowiązującym prawem, w tym do współpracy z organami publicznymi lub prywatnymi zgodnie z prawem.

Ponadto CyberGhost zastrzega sobie prawo, w przypadku naruszenia niniejszej Umowy, między innymi do ograniczenia lub zawieszenia, w całości lub w części, dostępu do Produktów CyberGhost bez przyznawania zwrotu za już opłacone Usługi, a także do wszczęcia działań prawnych.

Podmioty praw, którzy wyciągają wnioski, którzy wyciągają wnioski, że za pomocą treści pobieranych za pośrednictwem Produktów CyberGhost, ich interes prawny, m.in. własność intelektualna jest naruszona, mogą skontaktować się z naszymi przedstawicielami ds. praw autorskich (copyright@cyberghost.ro), abyśmy mogli uniemożliwić dalszy dostęp do takich treści.

9. Zastrzeżenie

CyberGhost nie udziela żadnej gwarancji na usługę ani oprogramowanie. CyberGhost nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić w wyniku ujawnienia tożsamości lub adresu IP użytkownika lub awarii poszczególnych serwerów VPN. Ponadto CyberGhost udziela gwarancji na dostępność niektórych serwerów w sieci CyberGhost i ich wydajność.

Z WYJĄTKIEM INACZEJ SZCZEGÓLNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM MIEJSCU, CyberGhost Products JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, A CYBERGHOST NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI ORAZ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK INNYCH WARUNKÓW, WYRAŻAJĄC UDZIELONE OŚWIADCZENIE LUB OŚWIADCZENIE PRAWA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, WARTOŚCI HANDLOWEJ, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. CYBERGHOST NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE PRODUKTÓW CYBERGHOST BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE BĘDZIE DZIAŁAŁO WŁAŚCIWIE NA DOWOLNYM URZĄDZENIU LUB W OKREŚLONEJ KONFIGURACJI SPRZĘTU/LUB OPROGRAMOWANIA, ANI ŻE ZAPEWNI OCHRONĘ DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA WYBRANYCH INFORMACJI TREŚCI PRZECHOWYWANE LUB PRZESYŁANE PRZEZ INTERNET.

10. Odszkodowanie

Zgadzasz się zwolnić CyberGhost i jego spółki zależne, podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy, agentów, współbranderów lub innych partnerów i pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich domniemanych żądań wnioskodawcy, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikające z dostępu do produktów CyberGhost lub korzystania z nich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania podczas korzystania z Produktów CyberGhost.

11. Subskrypcje

Produkty CyberGhost są dostępne po wybraniu subskrypcji i rejestracji. Pełna lista planów abonamentowych i cennik są dostępne na Stronie. CyberGhost zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za subskrypcję lub wprowadzenia nowych opłat w dowolnym momencie po rozsądnym uprzednim powiadomieniu opublikowanym na Stronie lub przesłanym pocztą elektroniczną. Wszelkie zmiany cen nie będą miały wpływu na istniejącą subskrypcję i zaczną obowiązywać po odnowieniu subskrypcji. Zakupy subskrypcji i zwroty pieniędzy są obsługiwane przez wiele zewnętrznych firm płatniczych.

Plany subskrypcji są domyślnie odnawiane automatycznie po zakończeniu okresu rozliczeniowego, pod warunkiem, że są one obsługiwane przez Twoją kartę kredytową. Okres odnowienia zostanie określony w warunkach subskrypcji w momencie zakupu. Opłata za subskrypcję zostanie automatycznie naliczona zgodnie z ostatnio wybraną metodą płatności. Jeśli chcesz przerwać automatyczne odnawianie, możesz ręcznie przerwać odnawianie za pośrednictwem swojego konta lub pomocy e-mail pod adresem support@cyberghost.ro lub support@cyberghost.com.

12. ANULOWANIE I ZWROTY PIENIĘDZY

Subskrypcję możesz zakończyć w dowolnym momencie, wykonując poniższą procedurę:

Jak mogę anulować swoją subskrypcję?

W przypadku wypowiedzenia subskrypcji w określonym poniżej terminie, w zależności od rodzaju subskrypcji, zwrócimy pełną zapłaconą kwotę zgodnie z naszą gwarancją zwrotu pieniędzy:

Rodzaj subskrypcji Okres gwarancji zwrotu pieniędzy
Abonament na 6 miesięcy i więcej Gwarancja zwrotu pieniędzy w przypadku wypowiedzenia w ciągu 45 dni
Abonament na 1 miesiąc Gwarancja zwrotu pieniędzy w przypadku rozwiązania umowy do 14 dni

W przypadku wypowiedzenia subskrypcji w dowolnym momencie po wygaśnięciu odpowiedniego okresu gwarancji zwrotu pieniędzy, zostaniesz obciążony opłatą za pozostałą część okresu subskrypcji (np. jeśli kupisz roczną subskrypcję i zdecydujesz się anulować subskrypcję po 3 miesiącach, zostaniesz obciążony całą roczną subskrypcją, ale po wygaśnięciu subskrypcji ta ostatnia nie zostanie odnowiona. Będziesz mieć dostęp i móc korzystać z usług do wygaśnięcia rocznej subskrypcji).

Jeśli umowa jako całość zostanie rozwiązana, nie będzie można uzyskać dostępu do swojego konta użytkownika i nie będzie ważnej licencji na korzystanie z aplikacji CyberGhost Products oraz oprogramowania klienckiego CyberGhost Products.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszystkie udzielone w niej licencje zostaną zakończone, a Ty nie będziesz już mieć dostępu do Produktów CyberGhost.

12. Prawo do odstąpienia od umowy dla Konsumentów

Postanowienia niniejszego punktu 12 mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów składających zamówienie z państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

12.1. Unieważnienie

12.1.1. Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni bez podania przyczyny.

12.1.2. W przypadku umowy o świadczenie Usług lub umowy o dostarczanie indywidualnie nabywanych lub powtarzalnych treści cyfrowych, które nie są zainstalowane na fizycznym nośniku danych, okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku umowy kupna na dostawę towarów (np. zapasowe płyty CD) okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Konsument – ​​lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem towarowym – przejmie w posiadanie z dóbr.

12.1.3. Zgodnie z obowiązującym prawem prawo do odwołania nie powstaje lub nie istnieje

➢ w odniesieniu do umów o dostawę towarów, jeżeli nie są one gotowe, ale zostały wyprodukowane zgodnie z indywidualnym wyborem lub określeniem Konsumenta są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb Konsumenta, oraz

➢w odniesieniu do umów o dostarczenie nagrań audio i wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została zerwana po dostarczeniu.

12.2. Zrzeczenie się prawa do odwołania

POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ KLAUZULI 13 MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO KONSUMENTÓW, KTÓRZY ZAWIERAJĄ UMOWĘ NA DOSTAWĘ TREŚCI CYFROWYCH NIE ZAINSTALOWANYCH NA NOŚNIKU DANYCH FIZYCZNYCH.

KONSUMENT:

1) WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE WYKONANIE NINIEJSZEJ UMOWY ROZPOCZYNA SIĘ PRZED UPŁYWEM OKRESU ODSTĄPIENIA, ORAZ

2) JEST ŚWIADOMY, ŻE UTRACI PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W CZASIE ROZPOCZĘCIA WYKONANIA NINIEJSZEJ UMOWY.

Niniejsza klauzula nie ma wpływu na wszelkie gwarancje zwrotu pieniędzy lub inne gwarancje lub rękojmie o podobnej treści udzielone przez cleverbridge zgodnie z punktem 14.

12.3

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować CyberGhost VPN (przez cleverbridge (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Kolonia, Niemcy, tel.: +49 221 - 22245 – 0, faks: +49 221 - 222 45 – 19)., e-mail: cs@cleverbridge.com lub Crossrider Sports poprzez https://www.cyberghostvpn.com/pl_PL/support.) poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. listownie przesłane pocztą tradycyjną, faksem lub e-mailem). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszą instrukcją odstąpienia od umowy w tym celu, ale nie jest to wymagane.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta zawiadomienia o wykonywaniu prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

12.4 Prawne konsekwencje unieważnienia

12.4.1 W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od niniejszej umowy, cleverbridge lub Crossrider Sports musi niezwłocznie zwrócić wszystkie płatności cleverbridge lub Crossrider Sports otrzymane od Konsumenta, w tym koszty dostawy, nie później niż czternaście dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy przez cleverbridge lub Crossrider Sports (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyborem przez Konsumenta innego sposobu dostawy niż najbardziej opłacalny, tj. standardowy tryb dostawy oferowany przez cleverbridge lub Crossrider Sports). W celu dokonania zwrotu, cleverbridge lub Crossrider Sports użyje tych samych środków płatności, których użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Konsumentem. W żadnym wypadku Konsument nie zostanie obciążony opłatą za zwrot.

12.4.2 W przypadku umowy o świadczenie usług obowiązują następujące zasady: Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług w okresie odstąpienia od umowy, Konsument zapłaci cleverbridge/Crossrider Sports rozsądną kwotę, która odpowiada procentowi Usług świadczonych do czasu, gdy Konsument poinformuje Cleverbridge/Crossrider Sports o skorzystaniu z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, w stosunku do całkowitego zakresu Usług przewidzianych umową.

12.4.3 Jeśli istnieje umowa kupna na dostawę towarów, zastosowanie mają następujące zasady: Cleverbridge/Crossrider Sports może odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do momentu, gdy Konsument udowodni, że odesłał towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Konsument niezwłocznie zwróci lub odeśle towar do cleverbridge/Crossrider Sports nie później niż czternaście dni od dnia, w którym Konsument poinformował cleverbridge/Crossrider Sports o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu czternastodniowego. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument jest zobowiązany do zapłaty za zmniejszoną wartość towaru, jeżeli zmniejszenie wartości wynika z niewłaściwego traktowania towaru w celu zbadania jego jakości, właściwości i funkcjonalności.

13. Poprawki

CyberGhost od czasu do czasu sprawdza niniejszą umowę użytkowania, a zaktualizowana wersja jest zawsze publikowana na naszej stronie internetowej. Rozumiesz i zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków, aby być na bieżąco z aktualnymi zasadami i obowiązkami. Powiadomienie o istotnych zmianach w Warunkach zostanie przekazane poprzez aktualizację Witryny lub w inny widoczny sposób. Korzystanie z Treści lub Usług po wprowadzeniu zmian w niniejszych Warunkach oznacza akceptację zmienionych Warunków.

14. Obowiązujące prawo

Obowiązującym prawem jest prawo angielskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). W przypadku sporów wynikających z warunków niniejszej Umowy, Strony niniejszym nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji Londynu w Wielkiej Brytanii.