Användarvillkor

Allmänna Affärsvillkor för CyberGhost Produkter
Servicebeskrivning och priser för CyberGhost Produkter

Allmänna Affärsvillkor för Cyberghost Produkter

GENOM ATT KOMMA ÅT, ANVÄNDA, INSTALLERA ELLER NEDLADDA CyberGhost PRODUKTER BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT VILLKOREN OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR OCH ATT HELT UPPFYLLA DEM. DU GODKÄNNER VIDARE ATT FÖLJA ALLA GÄLLANDE LAGAR OCH FÖRESKRIFTER ANGÅENDE DIN ANVÄNDNING AV CyberGhost PRODUKTERNA OCH DU BEKRÄFTAR ATT DESSA VILLKOR UTGÖR ETT BINDANDE OCH VERKSTÄLLBART JURIDISKT ELEKTRONISKT AVTAL MELLAN DIG OCH OSS. OM DU INTE ACCEPTERAR, SKA DU INTE KOMMA ÅT, INSTALLERA, LADDA NED ELLER ANVÄNDA CyberGhost PRODUKTERNA SOM DEFINIERAS NEDAN.

1. Avtal

Detta avtal ingås mellan CyberGhost S.R.L., 68 Polona St., District 1, 010494 Bukarest, Rumänien (Bukarest Handelsregisterummer. J40/1278/2011, VAT nr. RO28003392) och dig, som användare av CyberGhost Produkter.

Du får endast använda CyberGhost Produkter om du är juridiskt behörig och auktoriserad att ingå ett avtal med CyberGhost och om ett sådant avtal inte är förbjudet för dig enligt gällande lagstiftning.

2. Licens

CyberGhost ger dig härmed en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad och återkallelig licens att använda CyberGhost-produkterna enbart i enlighet med villkoren i detta användningsavtal. CyberGhost förbehåller sig alla rättigheter, äganderätt och intressen som inte uttryckligen beviljas häri under denna licens i största möjliga utsträckning enligt tillämpliga lagar. Du får inte underlicensiera, överlåta eller överföra den licens som beviljas dig här, och alla försök att underlicensiera, överlåta eller överföra någon del av dina rättigheter enligt detta avtal är ogiltigt.

Du försäkrar och garanterar härmed att du kommer att använda CyberGhost-produkterna eller tjänsten enbart för integritets- och säkerhetsbehov och i full överensstämmelse med alla tillämpliga lokala, delstatliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar. Du ska inte samtycka till, inte heller ska du auktorisera eller uppmuntra någon tredje part att: (i) hindra andra från att använda CyberGhost-produkterna, (ii) använda CyberGhost-produkterna för något bedrägligt, eller olämpligt eller olagligt syfte (dvs. cyberaktivitet), eller (iii) agera på något sätt som bryter mot detta avtal.

3. Data

CyberGhost värdesätter din integritet och strävar efter att upprätthålla den. Vi samlar endast in den information som krävs för att tillhandahålla våra produkter. Målet med CyberGhost Produkter är att skydda din integritet, men inte din dator. CyberGhost-produkter är inte avsedda som ett antivirus- eller antimalware-verktyg, såvida det inte specifikt nämns.

CyberGhost lagrar inte data i CyberGhost-produkter som tillåter störning av dina personuppgifter. För all verksamhet som innebär lagring av personuppgifter, såsom t.ex. betalningsverksamhet, samarbetar CyberGhost med tredjepartsleverantörer som åtar sig separat lagring av uppgifter, för mer information rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy.

CyberGhost samlar in och använder inga personuppgifter för att göra CyberGhost-produkter tillgängliga, förutom dina inloggningsuppgifter. Om du vill veta mer om hur CyberGhost samlar in och använder uppgifter kan du läsa vår Private Policy.

4. Produktändringar och uppdateringar

Från tid till annan kan CyberGhost efter eget gottfinnande ändra CyberGhost-produkterna, till exempel genom att lägga till eller ta bort vissa funktioner på VPN-servrar eller genom att uppdatera programvaran.

CyberGhost kan, efter eget gottfinnande, tillhandahålla begränsad teknisk support, uppgraderingar och uppdateringar för CyberGhost-produkterna. För att förbättra och vidareutveckla CyberGhost-produkterna kan det hända att vi automatiskt hämtar och installerar uppdateringar och uppgraderingar från tid till annan. Du samtycker härmed till att få sådana uppdateringar och uppgraderingar som en del av din användning av CyberGhost-produkterna. Vi har ingen skyldighet att göra supportversioner av CyberGhost-produkterna tillgängliga för dig. Dessutom har vi ingen skyldighet att tillhandahålla support eller underhåll för tjänsterna enligt detta avtal.

5. Externa tjänsteleverantörer

För att göra tjänsten CyberGhost-Ρrodukter tillgänglig samarbetar CyberGhost Produkter med tredjepartsleverantörer (t.ex. leverantörer av digital handel för betalningsverksamhet eller databehandlingscenter för våra VPN-servrar). Om du vill veta mer om de tredjepartsleverantörer som CyberGhost samarbetar med kan du läsa vår Private Policy.

Vi gör vårt bästa för att övervaka och välja våra partners och för att säkra tjänsterna som tillhandahålls dig. VI FRÅNSÄGER OSS ALLA REPRESENTATIONER OCH GARANTIER AVSEENDE INNEHÅLL, VAROR, PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER SOM DU ERHÅLLER FRÅN TREDJEPARTSLEVERANTÖRER. Vi ansvarar inte för tillgängligheten eller efterlevnaden av det innehåll som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer.

6. Dataskydd

CyberGhost samlar in och använder inga personuppgifter för att göra CyberGhost VPN tillgängligt. Om du vill veta mer om hur CyberGhost samlar in och använder uppgifter kan du läsa vår Private Policy.

7. Säkerhet för ditt användarkonto

Du är den enda som är ansvarig för förvaringen av ditt lösenord och för att hantera dina användaruppgifter. Ändra ditt lösenord regelbundet.Lämna inte ut dina användaruppgifter (Användarnamn och lösenord) till tredje part. Du är ensam ansvarig för den verksamhet som rör ditt användarkonto samt för den verksamhet som rör ditt användarkonto som du obefogat har överfört till tredje part.

8. Policy för godtagbar användning

Eftersom CyberGhost-produkterna kan nås från hela världen åtar du dig att se till att din användning av CyberGhost-produkterna följer alla tillämpliga lokala lagar och förordningar. Du åtar dig att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar och garanterar att du inte kommer och inte ska tillåta någon tredje part att använda tjänsten på något sätt som kan bryta mot tillämplig lag eller göra intrång i tredje parts rättigheter. Utan att begränsa det allmänna i ovanstående förbinder du dig och garanterar att du inte kommer att och inte ska tillåta en tredje part att (i) göra reverse engineering, demontera, dekompilera, översätta, rekonstruera, omvandla eller (ii) extrahera någon del av CyberGhost-produkterna (inklusive utan begränsning av relaterade skadliga signaturer och rutiner för upptäckt av skadlig programvara), eller (iii) ändra, modifiera eller på annat sätt ändra CyberGhost-produkter (inklusive utan begränsning eventuella relaterade skadliga signaturer och rutiner för upptäckt av skadlig programvara) (iv) publicera, sälja vidare, distribuera, sända, överföra, kommunicera, överföra, pantsätta, hyra ut, dela eller underlicensiera CyberGhost-produkter;(v) använda CyberGhost-produkter för att tillhandahålla eller bygga en produkt eller tjänst som konkurrerar med CyberGhost-produkter; (vi) använda eller försöka använda CyberGhost-produkter för att ladda upp, lagra eller överföra data, information eller material som: kränker tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter; innehålla olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, ärekränkande eller på annat sätt stötande material av något slag; eller på något annat sätt skada, inaktivera eller försämra CyberGhost-produkternas funktion; (viii) få eller försöka få obehörig åtkomst till CyberGhost-produkter eller till nätverk som är anslutna till dem, eller till innehåll som lagras eller levereras via dem, på något sätt, inklusive genom hacking, spoofing eller genom försök att kringgå eller överlista brandväggar eller andra tekniska eller andra skydd eller säkerhetsåtgärder.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga åtgärder när CyberGhost-produkter används i strid med dessa villkor och tillämpliga lagar, inklusive samarbete med offentliga eller privata myndigheter i enlighet med lagen.

Vidare förbehåller sig CyberGhost rätten att, vid brott mot detta avtal, bland annat begränsa eller avbryta, helt eller delvis, tillgång till CyberGhosts produkter utan att ge återbetalning för redan betalda tjänster, samt att inleda rättsliga åtgärder.

Rättighetsinnehavare som drar slutsatsen att deras rättsliga intressen, t.ex. immateriella rättigheter, kränks genom innehåll som laddas ner via CyberGhost-produkter, kan kontakta våra representanter för upphovsrätt copyright@cyberghost.ro så att vi kan förhindra ytterligare tillgång till sådant innehåll.

9. Ansvarsfriskrivning

CyberGhost ger ingen garanti för tjänsten eller programvaran. CyberGhost ansvarar inte för skador som kan uppstå till följd av att användarens identitet eller IP-adress avslöjas eller att enskilda VPN-servrar bryts ned. CyberGhost ger dessutom ingen garanti för tillgängligheten av vissa servrar inom CyberGhost-nätverket och för deras prestanda.

OM INTE ANNAT SÄRSKILT FÖRESKRIVS I DENNA FÖRORDNING, CyberGhost-produkterna TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH CYBERGHOST GER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR OCH, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG, FRÅNSÄGER SIG ALLA VILLKOR OCH GARANTIER SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA I STADGAR, SEDVANERÄTT, RÄTTSPRAXIS ELLER ANDRA RÄTTSLIGA TEORIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, LÄMPLIG KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST SYFTE. CYBERGHOST GARANTERAR INTE ATT DRIFTEN AV CYBERGHOSTS PRODUKTER KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT DEN KOMMER ATT FUNGERA KORREKT PÅ EN VISS ENHET ELLER MED EN VISS KONFIGURATION AV HÅRDVARA OCH/ELLER MJUKVARA, ELLER ATT DEN KOMMER ATT GE FULLSTÄNDIGT SKYDD FÖR INTEGRITETEN AV UTVALDA DATA, INFORMATION ELLER INNEHÅLL SOM LAGRAS ELLER ÖVERFÖRS VIA INTERNET.

10. Skadestånd

Du samtycker till att hålla CyberGhost och dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, agenter, co-branders eller andra partners och anställda skadeslösa från alla påstådda anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av din tillgång till eller användning av CyberGhosts produkter. Användaren är ensam ansvarig för sina handlingar när han eller hon använder CyberGhost-produkterna.

11. Prenumerationer

CyberGhost-produkter är tillgängliga för dig när du har valt ditt abonnemang och registrerat dig. En fullständig lista över abonnemangsplaner och priser finns på webbplatsen. CyberGhost förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgifter eller införa nya avgifter när som helst med rimligt förhandsbesked som publiceras på webbplatsen eller skickas via e-post. Eventuella ändringar av prissättningen ska inte påverka din befintliga prenumeration och kommer att träda i kraft vid förnyelse av prenumerationen. Abonnemangsköp och återbetalningar hanteras via flera tredjepartsbetalningsföretag.

Prenumerationsplaner förnyas automatiskt som standard när faktureringsperioden är slut, under förutsättning att ditt kreditkort stöder detta. Förnyelseperioden anges i abonnemangsvillkoren vid köptillfället. Prenumerationsavgiften kommer automatiskt att debiteras den betalningsmetod du senast valde. Om du vill avbryta den automatiska förnyelsen kan du manuellt avbryta förnyelsen via ditt konto eller e-post support på support@cyberghost.ro or support@cyberghost.com

12. AVBOKNING OCH ÅTERBETALNING

Du kan avsluta en prenumeration när som helst genom att följa nedanstående process:

Hur kan jag säga upp min prenumeration

Om du säger upp din prenumeration inom nedan angivna tidsram beroende på typen av din prenumeration, kommer vi att återbetala hela beloppet som betalats i enlighet med våra pengar-tillbaka-garanti: Återbetalningspolicy 45 dagars pengarna-tillbaka-garanti.

Typ av Prenumeration Pengarna-tillbaka garantitid
Prenumeration på 6 månader och mer Pengarna-tillbaka-garanti vid uppsägning med 45 dagar
Prenumeration på 1 månad Pengarna-tillbaka-garanti vid uppsägning med 14 dagar

Om du säger upp din prenumeration när som helst efter utgången av respektive period för pengarna-tillbaka-garanti ska du debiteras för återstoden av prenumerationens varaktighet (t.ex. om du köper en årlig prenumeration och bestämmer dig för att säga upp din prenumeration efter 3 månader kommer du att debiteras för hela den årliga prenumerationen, men när prenumerationen löper ut kommer den inte att förnyas. Du kommer att ha tillgång till och kunna utnyttja tjänsterna fram till dess att din årliga prenumeration löper ut).

Om avtalet i sin helhet sägs upp kommer du inte att kunna få tillgång till ditt användarkonto och det kommer inte att finnas någon giltig licens för användning av CyberGhost Produkternat Appar och CyberGhost Produkternas klientprogramvara.

Vid uppsägning av detta avtal kommer alla licenser som beviljas här att sägas upp och du kommer inte längre att ha tillgång till CyberGhost-produkterna.

12. Konsumenters ångerrätt

Bestämmelserna i denna paragraf 12 ska endast gälla för Konsumenter som gör en beställning från en medlemsstat i Europeiska unionen:

12.1. Återkallande

12.1.1. Konsumenter ska ha rätt att häva detta avtal inom fjorton (14) dagar utan att ange skäl.

12.1.2. När det gäller ett avtal om tjänster eller ett avtal om leverans av individuellt förvärvat eller återkommande digitalt innehåll som inte är installerat på en fysisk databärare ska ångerfristen vara fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks. Vid ett köpeavtal om leverans av varor (t.ex. backup-cd-skivor) ska ångerfristen vara fjorton dagar från den dag då konsumenten– eller en tredje part som utsetts av konsumenten och som inte är en transportör – tar varorna i besittning.

12.1.3. Enligt gällande lag uppstår eller existerar inte ångerrätten

➢ när det gäller avtal om leverans av varor om de inte är färdiga utan har tillverkats i enlighet med ett individuellt val eller beslut av konsumenten eller är klart anpassade till konsumentens personliga behov, och

➢ med avseende på avtal om leverans av ljud- och videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen bröts efter leveransen.

12.2. Avstående från ångerrätten

BESTÄMMELSERNA I DENNA KLAUSUL 13 SKA ENDAST TILLÄMPAS PÅ KONSUMENTER SOM INGÅR ETT AVTAL OM LEVERANS AV DIGITALT INNEHÅLL SOM INTE ÄR INSTALLERAT PÅ EN FYSISK DATABÄRARE.

KONSUMENTEN:

1) GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT GENOMFÖRANDET AV DETTA AVTAL SKA PÅBÖRJAS FÖRE UTGÅNGEN AV ÅTERKALLELSEPERIODEN, OCH

2) ÄR MEDVETEN OM ATT HAN ELLER HON KOMMER ATT FÖRLORA SIN ÅNGERRÄTT NÄR GENOMFÖRANDET AV DETTA AVTAL BÖRJAR.

Någon pengarna-tillbaka-garanti eller annan garanti eller garanti för liknande innehåll som ges av cleverbridge enligt reglerna i klausul 14 ska inte påverkas av denna klausul.

12.3

För att utöva ångerrätten måste konsumenten informera CyberGhost VPN (via cleverbridge) (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Köln, Tyskland, tel: +49 221 - 222 45 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, e-post: cs@cleverbridge.com or Crossrider Sports via https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support genom att göra en tydlig förklaring om sitt beslut att häva avtalet (t.ex. genom brev som skickas med vanlig post, fax eller e-post.) Konsumenten kan använda modellformuläret för återkallelse enligt dessa återkallelseinstruktioner för detta ändamål, men det är inte ett krav.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att Konsumenten skickar meddelande om att han utövar sin ångerrätt innan ångerfristen löper ut.

12.4 Rättsliga Konsekvenser av Återkallelse

12.4.1 Om konsumenten återkallar detta avtal måste cleverbridge eller Crossrider Sports omedelbart återbetala alla betalningar som cleverbridge eller Crossrider Sports mottagit från konsumenten, inklusive leveranskostnader, senast fjorton dagar från det datum då meddelandet om återkallelse av kontrakt mottogs av cleverbridge eller Crossrider Sports (med undantag för extra kostnader som uppkommit på grund av att konsumenten har valt ett annat leveranssätt än det mest kostnadseffektiva, dvs. standardleveranssättet som erbjuds av cleverbridge eller Crossrider Sports). För denna återbetalning ska cleverbridge eller Crossrider Sports använda samma betalningsmedel som konsumenten använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med konsumenten. Konsumenten får under inga omständigheter debiteras en avgift för återbetalningen.

12.4.2 När det gäller ett avtal om tjänster ska följande gälla: Om konsumenten har begärt att tjänsterna ska påbörjas under ångerfristen ska konsumenten betala cleverbridge/Crossrider Sports ett rimligt belopp som motsvarar den procentuella andelen tjänster som tillhandahållits vid den tidpunkt då konsumenten informerar cleverbridge/Crossrider Sports om att han eller hon har utövat sin rätt att återkalla avtalet, i förhållande till den totala omfattningen av de tjänster som avses i avtalet.

12.4.3 Om det finns ett köpeavtal om leverans av varor ska följande gälla: cleverbridge/Crossrider Sports kan vägra att göra en återbetalning förrän de har fått tillbaka varorna eller förrän konsumenten bevisar att han eller hon har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först. Konsumenten ska omedelbart returnera eller skicka varorna till cleverbridge/Crossrider Sports senast fjorton dagar från den dag då konsumenten informerade cleverbridge/Crossrider Sports om att avtalet återkallats. Tidsfristen är uppfylld om konsumenten skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden. Konsumenten ska stå för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna.

Konsumenten ska betala för varans minskade värde om det minskade värdet beror på att konsumenten har behandlat varan på ett onödigt sätt för att undersöka dess kvalitet, egenskaper och funktionalitet.

13. Ändringar

CyberGhost ser över detta användningsavtal från tid till annan och den uppdaterade versionen publiceras alltid på vår webbplats. Du förstår och godkänner att det är din skyldighet att granska dessa villkor från tid till annan för att hålla dig informerad om aktuella regler och skyldigheter. Meddelande om väsentliga ändringar av villkoren kommer att ges genom en uppdatering på webbplatsen eller på annat framträdande sätt. Din användning av innehållet eller tjänsterna efter ändringarna av dessa villkor innebär att du godkänner de ändrade villkoren.

14. Tillämplig lag

Tillämplig lag är engelsk lag och FN:s konvention om avtal om internationell försäljning av varor (CISG) är utesluten. I händelse av tvister som uppstår från villkoren i detta avtal underkastar sig parterna härmed oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen i London, Förenade Kungariket.